Starszy asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

WMIM/1210/EK/09/2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej
niż 1 stanowisko starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r. (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.).
Warunki zatrudnienia: od 1 października 2021 lub 1 lutego 2022, pełny etat, zatrudnienie na 3 lata bez możliwości przedłużenia.
W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub
informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w wymiarze pensum do 210 godzin dydaktycznych w roku akademickim.
Osoby ubiegające się o stanowisko starszego asystenta powinny posiadać:
1. stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub pokrewnej.
2. publikacje badawcze w dyscyplinie matematyka/informatyka lub pokrewnych w recenzowanych wydawnictwach o zasięgu globalnym.
Dodatkowymi atutatmi bedą:
1. doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach, wystąpienia na konferencjach i seminariach);
2. pozytywna ocena pracy dydaktycznej (ankiety studenckie, referencje);
3. projekt dalszej działalności badawczej;
4. udział w projektach naukowych;
5. działalność popularyzatorska.
Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników (pdf) następujących dokumentów:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 122, 123 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego;
3. życiorys zawodowy (CV) z kompletnym spisem publikacji, przygotowany według wzoru, patrz strona https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/
4. kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
5. rozprawa doktorska i opinie recenzentów.
6. opis dalszej działalności badawczej, którą kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony).
Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: konkursy@mimuw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików
imienia, nazwiska oraz stanowiska.
Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2021 roku.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.
Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 15 czerwca 2021 r. (mailowe
powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku
nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.