Stażysta podoktorski (starszy asystent)

  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Celem projektu jest wykorzystanie bakteryjnych systemów transportu żelaza do dostarczania oligomerów peptydowego kwasu nukleinowego (PNA) do komórek bakteryjnych, w tym: zaprojektowanie koniugatów sideroforów z PNA, ich synteza oraz charakterystyka mechanizmu transportu przez błonę zewnętrzną bakterii Gram ujemnych. Strona laboratorium znajduje się pod adresem http://bionano.cent.uw.edu.pl

Pytania związane z projektem: jtrylska@uw.edu.pl

Główne zadania to:
– przygotowywanie i przeprowadzanie symulacji dynamiki molekularnej z wykorzystaniem technik wzmocnionego próbkowania następujących układów: koniugatów sideroforów z PNA, receptorów sideroforów w zewnętrznej błonie komórkowej oraz innych białek wiążących siderofory.
– prowadzenie symulacji na klastrach obliczeniowych,
– analiza trajektorii, pisanie skryptów, w razie potrzeby modyfikowanie istniejących programów,
– przygotowywanie sprawozdań i prezentacji, przedstawianie wyników na spotkaniach grupowych i konferencjach krajowych i międzynarodowych, szkolenie młodszych naukowców.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w:
– ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.) i Statucie UW;
– Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 192
Szukamy naukowców:
– z tytułem doktora nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, matematycznych lub pokrewnych
– z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i w piśmie,
– którzy są współautorami artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych,
– którzy znają techniki modelowania molekularnego i symulacji, podstawy systemu linux oraz mają podstawowe umiejętności programistyczne (np. pisanie skryptów)
– doświadczenie w symulacjach dynamiki molekularnej będzie mile widziane.
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w załączniku oraz na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na careers@cent.uw.edu.pl