Stypendysta/stypendystka

Ośrodek Badań nad Migracjami
Uniwersytet Warszawski

KONKURS  NA STYPENDYSTĘ/STYPENDYSTKĘ W PROJEKCIE NAUKOWYM FINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI W OŚRODKU BADAŃ NAD MIGRACJAMI (ZESPÓŁ POLITYK MIGRACYJNYCH)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późniejszymi zmianami), Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r) oraz Statucie UW.

 Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki:

✔        status doktoranta w szkole doktorskiej w obszarze nauk o zdrowiu lub w dziedzinie nauk społecznych (np. nauk ekonomicznych, nauk socjologicznych, nauk o polityce i administracji lub pokrewnych);

✔        zainteresowanie funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz za granicą;

✔        dorobek badawczy, w tym publikacje naukowe (publikacje z zakresu systemu ochrony zdrowia będą dodatkowym atutem);

✔        biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

✔        zainteresowanie procesami migracyjnymi, w tym personelu medycznego;

Zadania:

Udział w realizacji projektu naukowego pt. „Plany migracyjne studentów uczelni medycznych oraz ich faktyczna realizacja. Czy naprawdę wyjadą?”, w tym w szczególności:

✔        przygotowywanie analiz statystycznych dotyczących procesów migracyjnych personelu medycznego w Polsce i za granicą;

✔        udział w realizacji oraz opracowywaniu wyników badań CAWI oraz prowadzenie pogłębionych wywiadów indywidualnych wśród personelu medycznego oraz ekspertów mających unikatową wiedzę na temat migracji osób wysokokwalifikowanych;

✔        przygotowywanie zestawień statystycznych dotyczących emigracji i imigracji personelu medycznego w Polsce;

✔        przygotowywanie materiałów zawierających wyniki badań realizowanych w projekcie;

✔        udział w przygotowywaniu tekstów naukowych do opublikowania w prestiżowych czasopismach naukowych;

✔        udział w konferencjach naukowych;

✔         wspieranie kierownika w innych pracach, związanych z realizacją projektu. 

Wymagane dokumenty:

1.    podanie do Dyrektora Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego z dopiskiem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000);

2.    potwierdzenie posiadania statusu doktoranta;

3.    informacja o osiągnięciach naukowych wraz z ewentualnym wykazem publikacji,

4.    potwierdzenie znajomości języka angielskiego;

informacja o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody (dostępna na

https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-PL.pdf).
 

Konkurs jest pierwszym etapem procedury określonej w Statucie UW, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Dokumenty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres migracje.medykow@uw.edu.pl oraz konkursy.obm@uw.edu.pl do godz. 23:59 27.06.2022 roku. W tytule maila proszę wpisać sygnaturę  S-P-OPUS20-1.2/2022 Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 15.07.2022 roku.

Informacje na temat projektu naukowego, w którym oferowane jest stypendium można znaleźć na stronie internetowej: http://www.migracje.uw.edu.pl/projects/medycy/

Liczba stypendiów: 1            

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Wymiar zaangażowania: 20 godzin tygodniowo    

Kwota stypendium: 2500 PLN miesięcznie (koszt w projekcie)  

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na konkursy.obm@uw.edu.pl