Samodzielny Pracownik w Katedrze Agronomii (inżynieryjno-techniczny)

Katedra Agronomii
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Samodzielny Pracownik w Katedrze Agronomii (inżynieryjno-techniczny)

Miejsce pracy: Warszawa

IRKA/2022/179/BKiPXII

Jednostka: Katedra Agronomii Instytut Rolnictwa

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Twój zakres obowiązków:

 • Nadzorowanie pracy studentów w laboratorium Katedry Agronomii
 • Przygotowanie materiału roślinnego i glebowego na zajęcia dydaktyczne w Katedrze Agronomii
 • Udział w pracach związanych z prowadzeniem doświadczeń pracowników Katedry Agronomii –zarówno w siedzibie Katedry Agronomii w SGGW w Warszawie, jak i w Stacji Doświadczalnej Instytutu Rolnictwa im. prof. Mariana Górskiego w Skierniewicach – pola w Skierniewicach, Miedniewicach i Chylicach
 • Organizacja pracy i utrzymanie porządku w laboratoriach Katedry Agronomii
 • Nadzór nad odczynnikami chemicznymi – kontrola stanów magazynowych i zużycia, planowanie zakupu, przechowywanie
 • Wykonywanie analiz w laboratorium Katedry Agronomii
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji administracyjnej
 • Prowadzenie procedur udzielania Zamówień Publicznych
 • Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu BHP i analityki laboratoryjnej

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe rolnicze, biologiczne lub chemiczne
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • Znajomość obsługi komputera: pakiet Office
 • Rzetelność i dokładność
 • Efektywna organizacja pracy
 • Inicjatywa i zaangażowanie w pracę
 • Komunikatywność

To oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia zdrowotnego
 • Paczki na święta dla dzieci
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Stokłosy/Ursynów/Służew

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 7 grudnia 2022 r.

  APLIKUJ 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

 

Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy oraz współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: RODO) administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ulicy Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa (dalej: SGGW lub Administrator).

Kontakt z Administratorem:

 • adres korespondencyjny: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa,
 • telefon: + 48 22 59 310 00.

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgoda),
 • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z rekrutacją, w szczególności wynikających z przepisów Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny),
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, związanymi
  z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes); terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

Danymi osobowymi niezbędnymi dla zawarcia umowy i realizacji obowiązków prawnych są:

 • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe oraz, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę),
 • imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer PESEL, numer NIP, informacje nt. urzędu skarbowego i oddziału NFZ, numer rachunku bankowego(w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej).

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w rekrutacji oraz innych ww. celów Administratora. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości udziału w rekrutacji oraz realizacji innych ww. celów Administratora.

Informujemy, że Państwa dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.

W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres do momentu ewentualnego skutecznego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • okres rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach Administratora),
 • okres przedawnienia roszczeń,
 • okres do momentu ewentualnego złożenia skutecznego sprzeciwu.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku danych, które na jej podstawie są przetwarzane. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych takich danych
i zostaną one usunięte. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać (oprócz osobom upoważnionym przez Administratora) innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem:

 • adresu korespondencyjnego Administratora: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa,
 • adresu e-mail IOD: iod@sggw.edu.pl.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Z powodu korzystania przez Administratora z usług firmy Microsoft, Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), m. in. do USA. Firma Microsoft zapewnia gwarancje wynikające z przestrzegania rozdziału 5 RODO oraz została zobowiązana do przestrzegania ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych z SGGW. Więcej informacji można znaleźć pod adresem:

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia_komar@sggw.edu.pl