wykładowca

Zarządzania i Logistyki
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej nawiąże współpracę w charakterze nauczyciela akademickiego z osobą podsiadającą stopień doktora, mającą osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Podstawę świadczenia pracy stanowić będzie umowa cywilno-prawna. 

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o przesłanie na adres: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa, następujących dokumentów i informacji:

– podanie o nawiązanie współpracy kierowane do JM Rektora UTH;

– życiorys; odpisy dyplomu/ów uzyskania tytułu zawodowego/stopnia naukowego;

– o osiągnięciach w sferze nauki: wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez UTH danych osobowych do celów prowadzonej rekrutacji (klauzula informacyjna poniżej),

Warunkiem nawiązania współpracy będzie złożenie oświadczenia kandydatki/kandydata, że:

– nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;

– ma pełną zdolność do czynności prawnych;

–  korzysta z pełni praw publicznych;

–  nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oczekiwania: motywacja i predyspozycje dydaktyczne w prowadzeniu zajęć stacjonarnych i zdalnych, stopień naukowy doktora oraz dorobek naukowy w dziedzinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 16 marca 2021 r.

Do dokumentów aplikacyjnych prosimy  dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie 02-231, ul. Jutrzenki 135, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”.

Oświadczam, iż zostałem/ zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie 02-231 ul. Jutrzenki 135. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 15 maja 2021 roku. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, kontaktując się pod adresem  rektorat@uth.edu.pl.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie: https://www.uth.edu.pl/o-uczelni/praca