adiunk

Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski

Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ogłasza konkurs na jedno stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Doświadczalnej

w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej

(etat badawczo-dydaktyczny, w pełnym wymiarze czasu pracy)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Od kandydata oczekuje się:

·    posiadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne,

·     doświadczenia w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych powierzchni ciał stałych (głównie SPM),

·     umiejętności obsługi aparatury wysokopróżniowej,

·     umiejętności projektowania i doświadczenia w zakresie konstrukcji elementów aparatury badawczej,

·     dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w czasopismach z wykazu MEiN;

·     udokumentowanego udziału w co najmniej jednym projekcie badawczym,

·    doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej;

·    bardzo dobrej znajomość języka polskiego i angielskiego. 

Obowiązki na stanowisku pracy:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

·         prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych, czynny udział w konferencjach naukowych, aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe, udział w realizowaniu grantów badawczych, recenzowanie prac naukowych,

·         praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

·    podanie o przyjęcie do pracy skierowane do JM Rektora UWr,

·    życiorys i kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie ,

·    wykaz publikacji naukowych,

·     autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej i popularyzującej naukę, wraz
z informacją o mobilności,

·     kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

·     dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: Pawel.Rudawy@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy,

·     elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

·     oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: Adiunkt w ZSE
w terminie do 20 sierpnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29.09.2021 r., natomiast zatrudnienie osoby wyłonionej w konkursie od dnia 1 października 2021 r.

Dopuszcza się nieobsadzenie stanowiska w przypadku braku odpowiedniego kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018. poz.1000)”.