adiunk

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Polityki Gospodarczej

w Instytucie Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

            Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

–         życiorys,

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

–         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Słowa kluczowe: ekonomia, polityka ekonomiczna

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

·         Posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse,

·         Posiadać dorobek naukowy z zakresu Ekonomii, w tym Polityki gospodarczej lub regionalnej, potwierdzony publikacjami posiadającymi Impact Factor,

·         Posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu Polityki gospodarczej lub regionalnej i Ekonomii,

·         Doświadczenie badawcze z zakresu Polityki gospodarczej lub rozwoju regionalnego i  Ekonomii,

·         Doświadczenie we współpracy międzynarodowej,

·         Doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na badania w otwartych konkursach grantowych lub pełnienie funkcji badacza/wykonawcy w zespole realizującym granty finansowane ze środków pozyskanych w otwartych konkursach grantowych,

·         Doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami publicznymi lub sektorem prywatnym,

·         Zaangażowanie w prace badawcze z jasnym określeniem problematyki badawczej w zakresie pracy habilitacyjnej w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.

Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata  zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.
·         Oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych tylko w dyscyplinie Ekonomia i Finanse (o reprezentowaniu tylko dyscypliny naukowej Ekonomia i Finanse) w 100%.

·         Kultura osobista.

Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk, mail: daria.kostecka-jurczyk@uwr.edu.pl

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 02.05.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.

Przewidywana data zatrudnienia od 01.10.2021 r.