Adiunkt

Wydział Zarządzania
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Konkurs na stanowisko: ADIUNKT

 

Rektor –Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki                         ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników

dydaktycznych na Wydziale Zarządzania AWL, w Katedrze Logistyki

 

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od kwietnia 2021

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      Prowadzenie zajęć dydaktycznych z grupami szkoleniowymi zgodnie z przyjętymi standardami kształcenia ujętymi w programach kształcenia i planach studiów oraz rozkładem zajęć w ramach wymiaru zajęć dydaktycznych określonego w uchwale Senatu;

2)      Kreowanie działalności naukowo – badawczej oraz dydaktycznej zgodnej z formami kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;

3)      Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;

4)      Współpraca z innymi pracownikami Katedry Logistyki przy opracowywaniu
i uaktualnianiu planów studiów i programów nauczania w ramach realizowanych przedmiotów;

5)      Podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności dydaktycznych
i metodycznych;

6)      Aktywne uczestnictwo w działalności zespołów badawczych oraz prowadzenie prac naukowo-badawczych;

7)      Udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne;

8)      Realizacja działalności publicystycznej (opracowanie: podręczników, skryptów do zajęć, opracowań metodycznych, artykułów itp.);

9)      Udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni, w celu zabezpieczenia jej działalności;

10)  Udział w procesie rekrutacji do Uczelni;

11)  Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dydaktycznej i metodycznej zgodnej
z obowiązującymi normami ;

12)  Wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, wiążących się merytorycznie z zajmowanym stanowiskiem.

 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

1)      Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych (w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości) lub w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych
(w dyscyplinie: inżynieria materiałowa) lub w dziedzinie nauk rolniczych
(w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia);

2)      Dorobek naukowy i publicystyczny w dziedzinie nauk społecznych, inżynieryjno – technicznych lub rolniczych; autorstwo (współautorstwo) znaczących publikacji naukowych lub osiągnięć naukowych lub zawodowych;

 

 

3)      Doświadczenie w zakresie dydaktyki, szczególnie w obszarach: logistyki, towaroznawstwa, materiałoznawstwa, zarządzania i jakości, technologii żywności
i żywienia;

4)      Deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy.

5)      Dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność i samodzielność.

6)      Posiadanie kompetencji merytorycznych w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższej z przedmiotów związanych z towaroznawstwem i materiałoznawstwem;

7)      Deklaracja uczestnictwa w przedsięwzięciach naukowych i organizacyjnych realizowanych przez AWL.

 

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

1)      Zaangażowanie i kreatywność, warunkujące atrakcyjny przebieg zajęć;

2)      Praktyka zawodowa związana z prowadzeniem zajęć dydaktycznych;

3)      Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;

4)      Umiejętność obsługi narzędzi MS Office (w tym Outlook, Excel, Power Point, Word, Teams);

5)      Umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.

 

Termin składania dokumentów: do dnia 25.03.2021 r. do godz. 11.00.

Przewidywany termin rozmów:  w ciągu tygodnia od terminu składania dokumentów.                     

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.  

 

Wymagane dokumenty: 

–        CV,

–        list motywacyjny,

–        kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, staż pracy, doświadczenie w zakresie dydaktyki , szczególnie w obszarach: logistyka, towaroznawstwo, materiałoznawstwo, zarządzanie i jakość, technologia żywności i żywienia; kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

–        deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy,

–        oświadczenie o tym, że kandydat spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3  oraz art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

–        w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym;

–        w przypadku, gdy tytuł naukowy został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu naukowego, (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce;

–        w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska.

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do  AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska – adiunkt w Katedrze Logistyki.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach”

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone                                     w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

 

  KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.     Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.     Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.     Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.     Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.     Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.