adiunkt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Uniwersytet Wrocławski

Dziekan

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

o g ł a s z a

K O N K U R S

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Zarządzania Finansami

Instytutu Nauk Ekonomicznych

na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2020, poz. 85 z późn. zm.). 

         Kandydaci winni złożyć:

–         podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

–         życiorys,

–         kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–         kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora,

–         autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji
i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

–         wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć  na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

–         elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

–         dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie finansami, rachunkowość, controlling

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku. W przypadku kandydata 
          zagranicznego, niezbędna jest płynna znajomość języka polskiego.

Oświadczenie o reprezentowaniu dyscypliny naukowej Ekonomia i Finanse w 100%.
·         Posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

·         Legitymować się dobrym dorobkiem naukowym i dydaktycznym z obszaru rachunkowości i controllingu.

·         Posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (szczególnie wykładów) na uczelniach wyższych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, controllingu.

·         Posiadać doświadczenie w promotorstwie prac licencjackich i magisterskich.

·         Wskazane są kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych z zakresu rachunkowości i controllingu oraz znajomość programów finansowo-księgowych takich jak SAGE SYMFONIE, COMARCH OPTIME ERP.

·         Oczekiwane jest, aby Kandydat posiadał uprawnienia zawodowe z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego.

Szczegółowych informacji udziela szef Zakładu Zarządzania Finansami – dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, prof. UWr e-mail: edyta.rutkowska-tomaszewska@uwr.ed.pl.

Dokumenty proszę kierować  na adres praca@uwr.edu.pl  do dnia 02.05.2021 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2021 r.