adiunkt

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: Ad2/K40W07D08/03/2021

Rodzaj: nauczyciel akademicki

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:

– zajęć dydaktycznych na kierunkach: Inżynieria Środowiska i Technologie Ochrony Środowiska, w zakresie ochrony i fizyko-chemii atmosfery, w tym metod monitoringu, badań zjawisk meteorologicznych, analiz geostatystycznych i modelowania procesów transportu stałych i gazowych zanieczyszczeń w atmosferze, analizy danych pomiarowych, metod usuwania zanieczyszczeń, w tym odorotwórczych oraz opracowań środowiskowych;

– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz realizacji zadań merytorycznych w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska i zmianami klimatu do rozwiązań problemów antropopresji w środowisku naturalnym.

Zadania:

– kształcenie i wychowanie studentów;

– organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;

– udział w przygotowaniu i prowadzeniu mobilnych i stacjonarnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza, obsługa automatycznych stacji pomiarowych, opracowanie, analiza i interpretacja danych pomiarowych (meteorologicznych i jakości powietrza);

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim lub angielskim (w formach: wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt) m.in. w obszarze oceny zmienności składu chemicznego atmosfery w szczególności stężeń gazów cieplarnianych oraz doskonalenia metod pomiarowych, inwentaryzacji i ograniczania emisji gazów, w tym gazów cieplarnianych, analiz procesów meteorologicznych, w tym przy zastosowaniu modeli rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze, metod analizy danych środowiskowych z elementami geoInformatyki, budowy systemów GIS w zakresie monitorowania i ochrony środowiska, rysunku technicznego – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wymagania:

– do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej;

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych;

– ukończone studia podyplomowe na kierunkach: ochrona środowiska oraz systemy informacji geograficznej;

– doświadczenie w prowadzeniu różnych form dydaktycznych, ćwiczeń projektowych, laboratoriów oraz innych form dydaktycznych w obszarze naukowym związanym z inżynierią i ochroną środowiska, metodami analizy danych przestrzennych, rysunku technicznym;

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (publikacje z IF, LF, listy MNiSW, inne), w tym w zakresie oceny wielkości strumienia gazów cieplarnianych do atmosfery w skali lokalnej oraz metod oszacowania udziału źródeł emisji w bilansie węgla i ocena cyklu życia;

– doświadczenie w pracy badawczej i laboratoryjnej w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (raporty z prac badawczych, patenty i inne), zarówno analizy ilościowej, jak i jakościowej pochodzenia zanieczyszczeń atmosferycznych;

– gotowość do prowadzenia badań naukowych w zakresie oceny antropresji środowiska, uwzględniające badania transportu zanieczyszczeń i rekonstrukcji ich źródeł z uwzględnieniem zapachowej jakości powietrza;

– doświadczenie w planowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu badań i pomiarów terenowych, w tym w poborze gazowych próbek powietrza w tym w prowadzeniu pomiarów olfaktometrycznych;

– doświadczenie w analizie i interpretacji danych środowiskowych oraz obsługa baz danych pomiarowych;

– dobra znajomość narzędzi GIS, znajomość programów statystycznych (np. Origin, R), znajomość programów graficznych (np. Corel Draw, Adobe Ilustrator);

– znajomość języka polskiego i języków obcych oraz oprogramowania naukowego i inżynierskiego.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PWr.,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

– wykaz dorobku naukowego,

– informacje o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej, poniższej informacji:

I. Uprzejmie informujemy:

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa  dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa  podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.

Prawa podmiotów danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO  (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

(data i czytelny podpis) ………………………………………………

Oferujemy:

·         zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·         możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego.

Termin składania ofert:  30 kwietnia 2021 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 lipca 2021 r.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć nr ref.: Ad2/K40W07D08/03/2021

Dokumenty aplikacyjne nadesłane na konkurs będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyłania kandydata do zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, co skutkuje zamknięciem konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja może bez podawania przyczyn wnioskować o nierozstrzyganie i zamknięcie konkursu. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście u Asystenta ds. Kadr w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru.