adiunkt dydaktyczny

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych
Politechnika Wrocławska

INSTYTUCJA: Politechnika Wrocławska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UCZELNI: Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: Adiunkt dydaktyczny

WYMIAR CZASU PRACY: 3/4 etatu

DYSCYPLINA NAUKOWA: Psychologia

DATA OGŁOSZENIA: 12.02.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 14. 03. 2021 r. do godz.15.00

LINK DO STRONY: http://ofertypracy.pwr.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej poszukuje pracownika na stanowisko adiunkta dydaktycznego w grupie pracowników dydaktycznych w zakresie dyscypliny naukowej psychologia. Oferowane jest zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 3/4 etatu na czas określony.  

Zadania:

 • ​prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów w zakresie dyscypliny naukowej psychologia (w j. polskim i j. angielskim),
 • tworzenie skryptów i innych opracowań do prowadzonych przedmiotów,
 • zaangażowanie w sprawy naukowe i organizacyjne Politechniki Wrocławskiej,
 • współpraca z innymi podmiotami naukowymi w kraju i za granicą.

Wymagania stawiane Kandydatowi/ Kandydatce:

 • ​stopień naukowy doktora nauk społecznych  w zakresie psychologii,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 potwierdzona odpowiednim certyfikatem,
 • przygotowanie do nauczania w szkole wyższej,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów uczelni technicznej,
 • umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych w pracy dydaktycznej,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w zakresie psychologii.

Wykaz wymaganych od Kandydata/ Kandydatki dokumentów:

 • podanie Kandydata/Kandydatki do Rektora Politechniki Wrocławskiej o zatrudnienie,
 • CV,
 • odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia doktora (dyscyplina: psychologia),
 • autoreferat,
 • wykaz osiągnięć naukowych (publikacji i referatów),
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,
 • wykaz nagród i wyróżnień naukowych,
 • kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • oświadczenie Kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „nr ref.: SNHiS/PRD/02/2021 Konkurs na stanowisko adiunkta dydaktycznego w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. „Nie otwierać” na adres Politechnika Wrocławska, Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście pok. 16, Bud. A-1 w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00.

Termin składania ofert: do 14 marca 2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2021 r.

Planowany termin zatrudnienia: 01 kwietnia 2021 r.

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani mogą odebrać je od Asystenta ds. kadr w Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej, w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru, po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą mailową (wojciech.stryjewski@pwr.edu.pl lub ewa.bogus@pwr.edu.pl).