Adiunkt w gr. pracowników dydaktycznych

Katedra Genetyki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Genetyki Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki: ·        posiadać stopień naukowy doktora nauk matematycznych (dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka), ·        posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie informatyki i matematyki (min. 5 letnie), ·        posiadać doświadczenie badawcze z zakresu matematyki, ·        posiadać umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych metodami zdalnymi, ·        wykazywać się doświadczeniem w projektach naukowych, ·        wykazywać się dorobkiem naukowym udokumentowanym co najmniej pięcioma publikacjami opublikowanymi w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports, ·        posiadać czynną znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2) i doświadczenie w pracy ze studentami w języku angielskim. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć: ·      podanie do Rektora, ·      życiorys, ·      wykaz osiągnięć naukowych i dydaktycznych, ·      odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, ·      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ·      oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ·      oświadczenie o podstawowym miejscu pracy, ·      zaświadczenie o odbyciu stażu naukowego, ·      certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego. Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: hr@upwr.edu.pl (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na adiunkta dydaktycznego w Katedrze Genetyki). Termin złożenia dokumentów upływa z dniem:  25.02.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 01.03.2020 r. Zatrudnienie od 15 marca 2020 r. W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.