Asystent

Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze i Klinice Chirurgii

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) i w § 62 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu powinien/na spełniać następujące warunki:

 

posiadać dyplom lekarza weterynarii lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku weterynaria,
posiadać umiejętność w zakresie znieczulania inhalacyjnego, dożylnego i złożonego u zwierząt towarzyszących, gospodarskich, koni oraz zwierząt egzotycznych,
posiadać umiejętność wykonywania znieczuleń miejscowych powierzchniowych, nasiękowych infiltracyjnych, miejscowych dożylnych, okołonerwowych, dostawowych, oraz dokanałowych u zwierząt towarzyszących, gospodarskich, koni oraz zwierząt egzotycznych,
posiadać umiejętność monitorowania znieczulenia przy pomocy zaawansowanych metod aparaturowych u zwierząt towarzyszących, gospodarskich, koni oraz zwierząt egzotycznych, 
posiadać umiejętności w zakresie stomatologii weterynaryjnej zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem endodoncji, ortodoncji i protetyki,
wykazywać czynną aktywność i udział w konferencjach i kursach z zakresu anestezjologii i stomatologii weterynaryjnej,
wykazywać aktywność naukową potwierdzoną publikacjami,
posiadać minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w jednostce specjalizującej się w chirurgii weterynaryjnej,
posiadać minimum roczne doświadczenie w pracy dydaktycznej,
posiadać znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem, albo zaświadczeniem na poziomie co najmniej B2.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

podanie do Rektora,
życiorys,
odpis dyplomu uzyskania tytułu lekarza weterynarii,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,,
certyfikat lub zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego.
 

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres:  (z dopisaniem w tytule maila: Kandydat na asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 23.04.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.04.2021 r. Zatrudnienie od m-ca maja 2021 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników biorących udział w procesie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Uczelni pod adresem https://bip.upwr.edu.pl/ogloszenia/praca-na-upwr.

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.