asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

OGŁOSZENIE O NABORZE

Nazwa stanowiska: asystent badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – 1 rokWymiar etatu:  1/2

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

Nr referencyjny: As3/K40W07D08/06/2022

Rodzaj: stanowisko naukowe

Rodzaj oferty: oferta bez konkursu

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 28.06.2022 r.       

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:

– zajęć dydaktycznych na kierunkach: a) Inżynieria Środowiska dla specjalności Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów i b) Technologie Ochrony Środowiska z zakresu oczyszczania ścieków,

– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka związanych z tematyką oczyszczania ścieków.

Zadania:

– kształcenie i wychowanie studentów,

– organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie procesów usuwania azotu, dezintegracji i fermentacji osadów, modelowania procesów oczyszczania ścieków oraz odzysku pierwiastków ze ścieków,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i/lub angielskim (w formach: ćwiczenia, laboratorium, projekt) m.in. z przedmiotów obejmujących tematykę: oczyszczanie ścieków, modelowanie procesów oczyszczania ścieków.

Wymagania:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dyscyplinie: inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– zaawansowana realizacja pracy doktorskiej w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – planowana obrona w roku akademickim 2022/2023,

– doświadczenie w prowadzeniu różnych form dydaktycznych z zakresu Inżynierii Środowiska i Technologii Ochrony Środowiska w zakresie oczyszczania ścieków,

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, szczególnie w zakresie technologii oczyszczania ścieków (w tym szczególnie w zakresie usuwania azotu, dezintegracji i fermentacji osadów, modelowania matematycznego procesów oczyszczania ścieków oraz odzysku pierwiastków ze ścieków) (publikacje z IF, LF, listy MEiN, inne),

– doświadczenie w realizacji projektów badawczych,

– gotowość do prowadzenia badań naukowych.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 – odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,                 

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (załącznik nr 1).

Oferujemy:

zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
pracę w kreatywnym zespole
możliwość rozwoju naukowego i badawczego.

Termin składania ofert: 28 czerwca 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 r.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć numer referencyjny: As3/K40W07D08/06/2022

Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Kierownika Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska  Politechniki Wrocławskiej. Nabór ofert może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyny. Po zamknięciu postępowania rekrutacyjnego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru. 

 

Załączniki:

Nr 1 RODO

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.