Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

1.      Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

1)      dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM http://www.umed.wroc.pl/konkursy

2)      tytuł zawodowy: lekarz

3)      prawo wykonywania zawodu lekarza

4)      mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej w zakresie tematyki zdrowia środowiskowego i medycyny pracy

5)      znajomość języka angielskiego (wskazane potwierdzenie – certyfikat językowy)

6)      kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,

7)      oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85):

a)      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

b)      nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,

d)      korzystają z pełni praw publicznych.

 

 

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:
1)      wniosek konkursowy,  http://www.umed.wroc.pl/konkursy

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych,  http://www.umed.wroc.pl/konkursy,    

4)      zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora),

5)      spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,

6)      informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych   realizowanych zajęciach dydaktycznych,

7)      zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni,  http://www.umed.wroc.pl/konkursy,    

8)      kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,

oświadczenia określone w Regulaminie konkursu. http://www.umed.wroc.pl/konkursy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnoz@umw.edu.pl