1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

WZÓR INFORMACJI O KONKURSIE

Nazwa stanowiska: asystent/ka badawczo-dydaktyczny/a

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Nr referencyjny: AS1/K31/W12N/05/2023

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Wymiar etatu:  4/4

Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej

Rodzaj stanowiska: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Profil stanowiska naukowego: R1-R2

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 23.06.2023 do godziny 15:00

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 23.06.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.07.2023

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2023

Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: (zatrudnienie zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.)

Opis stanowiska:  Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Zespołu Technologii Cienkowarstwowych (tft.pwr.edu.pl) w Katedrze Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej.

Zadania:

• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji z zakresu technologii i charakteryzacji cienkich warstw zgodnie z profilem działalności Zespołu (tft.pwr.edu.pl),

• prowadzenie zajęć dydaktycznych,

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

• przygotowywanie wniosków o granty badawcze,

• uczestniczenie w pracach organizacyjnych Wydziału i Uczelni, a w szczególności Katedry Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej,

• przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Wymagania:

 1.      Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zawierające adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu

2.      Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3.      Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego mgra inż. w zakresie elektroniki, fizyki, inżynierii materiałowej lub chemii

4.      Autoreferat  prezentujący informacje o:

– posiadanym wykształceniu i uzyskanych stopniach naukowych,

– dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,

– dorobku w zakresie działalności badawczej z ew. podaniem listy publikacji i informacją o udziale w projektach badawczych,

– doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej,

– uzyskanych stypendiach i nagrodach.

5. Bardzo dobra (biegła) znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie,

6. Znajomość języka angielskiego w zakresie umożlwiającym zrozumienie i redagowanie publikacji naukowych.

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

– pracę w dynamicznym, młodym Zespole z dostępem do laboratoriów badawczych technologicznych i pomiarowych,

– wsparcie w rozwoju naukowym i dydaktycznym,

– wsparcie w aplikowaniu o grany naukowe i staże w ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Perspektywy rozwoju:

– kandydatom ze stopniem magistra oferujemy pełne wsparcie w rozwoju naukowym do kolejnego stopnia naukowego,

– kandydatom ze stopniem doktora oferujemy możliwość szybkiego awansu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego oraz pełne wsparcie w drodze do kolejnego stopnia naukowego

 

Wymagane dokumenty:

1.       Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora

         (załącznik nr 3a do zw 3/2023)

         (załącznik nr 3a1 do zw 3/2023)

2.       Syntetyczny życiorys

3.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik – kwestionariusz (dostępny na stronie Działu   Spraw Osobowych)

4.       Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów

5.       Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.       Wykaz publikacji

7.       Wykaz i opis staży naukowych

8.       Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych

          (załącznik nr 3b do zw 3/2023)

          (załącznik nr 3b1 do zw 3/2023)

9.       Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

        (załącznik nr 3c do zw 3/2023)

       (załącznik nr 3c1 do zw 3/2023)

10.   Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

   (załącznik nr 3d do zw 3/2023)

   (załącznik nr 3d1 do zw 3/2023)

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać:

– pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław lub

– pocztą elektroniczną na adres mailowy anna.roslonowska@pwr.edu.pl do dnia 23.06.2023 do godziny 15:00

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AS1/K31/W12N/05/2023

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka/asystent ds. kadr pod adresem poczty elektronicznej: anna.roslonowska@pwr.edu.pl

Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Za termin wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych uznaje się godz. 15:00 w dniu wskazanym w Informacji o konkursie. Otrzymanie dokumentów od kandydatki/kandydata zostanie potwierdzone przez asystentkę/asystenta ds. kadr za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową w dwóch etapach:

I etap: Ocena kandydatów na podstawie przesłanych ofert

II etap: rozmowa kwalifikacyjna. Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszani są kandydaci wybrani na podstawie I etapu oceny.

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyny.

Dokumenty ogólnodostępne:

Tekst jednolity Regulaminu konkursu otwartego znajduje się:

LINK PL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668;

     https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/statut-pwr,

     https://pwr.edu.pl/uczelnia/europejska-strategia-dla-naukowcow/otm-r;

LINK EN: https://pwr.edu.pl/en/university/about-us/statute;

      https://pwr.edu.pl/en/university/european-human-resources-strategy-for-researchers/otm-r;

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych i transparentnych zasad opartych na czytelnych i jednoznacznych kryteriach oceny merytorycznej z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej. Politechnika Wrocławska prowadzi procedury rekrutacyjne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji naukowców (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej.

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są prowadzone z uwzględnieniem polityki równości szans zgodnie z „Planem Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”

LINK PL: https://rowna.pwr.edu.pl/aktualnosci/plan-rownosci-dla-pwr-11.html

LINK EN: https://rowna.pwr.edu.pl/en/

Uwaga:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszej informacji o konkursie zostały załączone w ogłoszeniu na stronie uczelni:

https://ofertypracy.pwr.edu.pl/for-teachers

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wefim@pwr.edu.pl