1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Miejsce pracy: Politechnika Wrocławska, Katedra Matematyki

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 4/4

Wydział: Wydział Matematyki

Nr referencyjny: AS1/K73/W13/05/2023

Opis stanowiska

Katedra Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka, w specjalności statystyka matematyczna. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

Zadania

–  prowadzenie badań naukowych w zakresie statystyki matematycznej

–  prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim lub angielskim

–  współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych

–  podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Wymagania

–  złożona rozprawa doktorska ze statystyki matematycznej

– dorobek naukowy w zakresie statystyki matematycznej potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat

–  doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki

– biegła znajomość języka polskiego

 

–  uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze

–  wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni

Wymagane dokumenty

 

 1.      Zgłoszenie przystąpienia do konkursu (wraz z numerem referencyjnym konkursu) adresowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej

2.      Życiorys zawodowy

3.      Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.      Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów

5.      Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

– zwięzły opis osiągnięć naukowych

– lista publikacji

– łączna liczba cytowań prac naukowych z podaniem źródła tych danych

– wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych

– informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą

– informacja o działalności organizacyjnej

– informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych

– wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych

6.      Kopie maksymalnie pięciu wybranych prac opublikowanych przez kandydata

7.      Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych

8.      Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

9.      Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Oferujemy

–  zatrudnienie w stabilnej i prestiżowej firmie

–  możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego

Informacje dodatkowe

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Planowany termin zatrudnienia: 1 październik 2023 r.

Termin składania ofert: 30 czerwiec 2023 r. godz. 14:00

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim (w tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AS1/K73/W13/05/2023) prosimy przesłać/złożyć:

– pocztą tradycyjną (decyduje data wpłynięcia dokumentów) na adres korespondencyjny: Politechnika Wrocławska Wydział Matematyki , Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław.

-pocztą elektroniczną na adres mailowy:  elzbieta.maslej@pwr.edu.pl do dnia 30.06.2023.

– osobiście w sekretariacie Wydziału Matematyki, ul. Wrońskiego 13c, Wrocław, budynek C-19, pok. A 2.8 (w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00),

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka ds. kadr pod adresem

poczty elektronicznej:  elzbieta.maslej@pwr.edu.pl lub Kierownik Katedry Matematyki prof. dr hab.inż. Romuald Lenczewski pod adresem poczty elektronicznej: romuald.lenczewski@pwr.edu.pl

Otrzymanie dokumentów od kandydatki/kandydata zostanie potwierdzone przez asystentkę/asystenta ds. kadr za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez prof.dr.hab.inż.Marcina Magdziarza. Po zamknięciu postępowania konkursowego przesłane pocztą tradycyjną aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je od asystentki/asystenta ds. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

 

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

Tekst jednolity Regulaminu konkursu otwartego znajduje się:

https://wa.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy/wymagane-dokumenty

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych i transparentnych zasad opartych na czytelnych i jednoznacznych kryteriach oceny merytorycznej z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej. Politechnika Wrocławska prowadzi procedury rekrutacyjne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji naukowców (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej.

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są prowadzone z uwzględnieniem polityki równości szans zgodnie z „Planem Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”

LINK PL: https://rowna.pwr.edu.pl/aktualnosci/plan-rownosci-dla-pwr-11.html

LINK EN: https://rowna.pwr.edu.pl/en/

Załączniki