1 asystent

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nazwa stanowiska: asystent badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: As2/K40W07D08/05/2022

Rodzaj: nauczyciel akademicki

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – 1 rok

Miejsce pracy: Wrocław

 

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

 

Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:

– zajęć dydaktycznych na kierunkach: a) Inżynieria Środowiska dla specjalności Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów i b) Technologie Ochrony Środowiska dla specjalności Gospodarka Odpadami (komunalnymi oraz płynnymi i stałymi odpadami przemysłowymi w tym niebezpiecznymi),

– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Zadania:

– kształcenie i wychowanie studentów,

– organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych technologii stabilizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych (inertnych i niebezpiecznych),

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i/lub angielskim (w formach: ćwiczenia, laboratorium, projekt) m.in. z przedmiotów: Technologie gospodarki odpadami komunalnymi (projekt), Fizykochemia odpadów (laboratorium), Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi (projekt i laboratorium), Gleboznawstwo (laboratorium), Podstawy remediacji/rekultywacji gleb i gruntów (projekt).

 

Wymagania:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera w dyscyplinie: inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– posiadanie otwartego przewodu doktorskiego w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– doświadczenie w prowadzeniu różnych form dydaktycznych z zakresu Inżynierii Środowiska i Technologii Ochrony Środowiska w gospodarce odpadami komunalnymi oraz płynnymi i stałymi odpadami przemysłowymi w tym niebezpiecznymi,

– posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami (w tym chemicznych metod przeróbki odpadów) (publikacje z IF, LF, listy MEiN, inne),

– doświadczenie w pracy laboratoryjnej szczególnie w zakresie fizycznych, chemicznych i biologicznych technologii stabilizacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przemysłowych (inertnych i niebezpiecznych),

– gotowość do prowadzenia badań naukowych.

 

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– zaświadczenie potwierdzające otwarty przewód doktorski,

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

– wykaz dorobku naukowego,

– informacje o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prosimy o wydrukowanie i dołączenie podpisanej klauzuli informacyjnej RODO (załącznik nr 1).

 

Oferujemy:

zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,
pracę w kreatywnym zespole
możliwość rozwoju dydaktycznego i naukowego.
 

Termin składania ofert: 30 czerwca 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 r.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć nr referencyjny: As2/K40W07D08/05/2022

Dokumenty aplikacyjne nadesłane na konkurs będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyłania kandydata do zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, co skutkuje zamknięciem konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja może bez podawania przyczyn wnioskować o nierozstrzyganie i zamknięcie konkursu. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście u Asystenta ds. Kadr w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru. 

Załączniki:

Nr 1 RODO

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.