1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Miejsce pracy: Wrocław

Wydział/Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Nr referencyjny: AD6/W3/05/2022

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 30.06.2022

Opis stanowiska:

Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w zakresie inżynierii procesowej, w tym bioprocesowej, z elementami mikroinżynierii.

Zadania:

Osoba na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie badań własnych (w tym pozyskiwanie środków na badania; publikowanie uzyskanych wyników badań w czasopismach o obiegu międzynarodowym), reprezentowanie Wydziału na konferencjach naukowych poprzez czynny w nich udział, prowadzenie zajęć dydaktycznych (w tym wykładów) oraz prac dyplomowych.

Wymagania:

stopień doktora (inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, chemia, biotechnologia, inżynieria środowiska) honorowany w Polsce
dorobek publikacyjny – minimum 3 publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej posiadających IF w ostatnich 5 latach
znajomość języka angielskiego (poziom B2 lub wyżej)
dobrze widziane osiągnięcia w realizacji projektów
dobrze widziana umiejętność obsługi drukarki 3D
dobrze widziane doświadczenie w pracy z polimerami/hydrożelami
dobrze widziane doświadczenie badawcze nad zagospodarowaniem biomasy
 Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie przystąpienia do konkursu, adresowane do Dziekana Wydziału Chemicznego PWr
Syntetyczny życiorys
Kwestionariusz osobowy
Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora
Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności naukowo-badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej
Wykaz publikacji,
Wykaz i opis staży naukowych
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie na prestiżowej i renomowanej uczelni,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
sympatyczną atmosferę pracy,
możliwość zdobycia cennych doświadczeń zawodowych.
Perspektywy rozwoju zawodowego: „Politechnika Wrocławska jako pracodawca dąży do zapewnienia swoim pracownikom stymulującego środowiska pracy. Nasi pracownicy biorą udział w wyjazdach stażowych, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach, korzystają z bogatej infrastruktury laboratoryjnej. Uczestniczą w krajowych i międzynarodowych grupach badawczych. Realizujemy programy i badania finansowane przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Politechnika Wrocławska posiada wyróżnienie HR Excellence in Research, które potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie standardów pracy i możliwości pracy na jaki najwyższym poziomie. Jesteśmy również zaangażowani w Program oceny instytucjonalnej (EIP – Institutional Evaluation Programme), gdzie pozytywnie przeszliśmy ocenę” (Polityka otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej)

Dokumenty należy przesłać na adres: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej,                   ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław do dnia  30.06.2022,  godz. 00.00 do Sekretariatu Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, bud. C-6, pok. 131 * lub drogą mailową na adres: monika.wawrzewska@pwr.edu.pl. Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je w od Asystenta d.s. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego,

za pokwitowaniem odbioru.

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr referencyjny.

Planowany termin zatrudnienia: 01.11.2022

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych procedur, transparentności oraz czytelnych i jednoznacznych kryteriów z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.”

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.wawrzewska@pwr.wroc.pl