1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Miejsce pracy: Wrocław
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 4/4
Jednostka organizacyjna: Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Nr referencyjny: AD1/K71/W12N/12/2022
Opis stanowiska:
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w
zakresie dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry Mikrosystemów.
Zadania:
• kształcenie i wychowywanie studentów,
• podnoszenie kwalifikacji,
• prowadzenie zajęć dydaktycznych,
• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz
przygotowywanie publikacji,
• przygotowywanie wniosków o projekty badawcze i
badawczo-rozwojowe,
• uczestnictwo w pracach organizacyjnych wydziału i
uczelni, a w szczególności Katedry Mikrosystemów,
• przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego
Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.
Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, spełniający następujące warunki:
• posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie
kosmiczne,
• znają język polski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz język angielski na poziomie B2,
• posiadają doświadczenie i umiejętności dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów związanych z technologiami
mikroelektronicznymi, montażem elektronicznym i cyfrową wymianą danych w elektronice lub mechatronice,
• posiadają umiejętności związane z projektowaniem i wytwarzaniem układów oraz mikrosystemów w technologii
grubowarstwowej i LTCC oraz obsługą aparatury technologicznej do procesu LTCC.
Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Elektroniki, Fotoniki i
Mikrosystemów,
2) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w wypadku wygrania konkursu,
3) życiorys (CV),
4) kopia dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych lub kopia
dokumentu potwierdzającego uzyskanie równoważnego stopnia naukowego,
5) autoreferat dotyczący dotychczasowej działalności naukowo-badawczej lub przemysłowej/wdrożeniowej, doświadczenia
dydaktycznego i działalności organizacyjnej,
6) wykaz dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego, prac rozwojowych i wdrożeniowych, w których kandydat
uczestniczył,
7) wykaz nagród i wyróżnień,
8) opinia o kandydacie dotychczasowego opiekuna/przełożonego lub nauczyciela akademickiego zatrudnionego na
stanowisku profesora,
9) oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym
miejscem pracy,
10) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce,
11) oświadczenie o wyrażaniu zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niniejszej rekrutacji
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — (wzór oświadczenia dostępny na stronie wydziału).
Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie,
• możliwość awansu i rozwoju naukowego i dydaktycznego.
Termin składania ofert: 10.01.2023 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 13.01.2023 r.
Planowany termin zatrudnienia: 15.02.2023 r.
Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania
przyczyn. Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych nie zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli
odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy, za potwierdzeniem odbioru.
Dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać pocztą na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Janiszewskiego 11/17,
50-372 Wrocław, złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, budynek C-2, pok.
210, lub przesłać w postaci jednego pliku w formacie pdf na adres e-mail: sekretariat.wefim@pwr.edu.pl.