1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

INFORMACJE O KONKURSIE

 

Nazwa stanowiska: ADIUNKT badawczo-dydaktyczny

Dziedzina: Nauki Inżynieryjno-Techniczne

Dyscyplina: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Nr referencyjny: Ad/K49W09D08/01/2023

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu:  4/4

 

Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Mechaniczno-Energetyczny / Katedra Inżynierii Konwersji Energii

Rodzaj stanowiska: ADIUNKT badawczo-dydaktyczny

Profil stanowiska naukowego: R2

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia luty 2023 do godziny 15:30

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 20 luty 2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2023

Planowany termin zatrudnienia: od 01.04.2023

Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: (zatrudnienie zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.)

 

Opis stanowiska: Osoba na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów i wykładów w dyscyplinie Inżynieria  Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących: Mechatroniki i systemów sterowania, Podstaw automatyki, Obliczeń numerycznych. Główne kierunki przyszłej działalności naukowej kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i prac projektowych we wskazanej dyscyplinie, a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Kriogeniki i Inżynierii Lotniczej oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

Zadania:

– prowadzenie badań naukowych,

– kształcenie i wychowywanie studentów,

– prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie następujących przedmiotów: Mechatronika i systemy sterowania, Podstawy automatyki, Obliczenia numeryczne, Energetyka termojądrowa

– modernizację i rozwój laboratoriów dydaktycznych oraz badawczych

– przygotowanie materiałów dydaktycznych,

– uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału,

– pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze.

Wymagania:

– stopień doktora w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka lub z dziedziny Nauk Inżynieryjno-Technicznych,

– dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym (lista filadelfijska, publikacje LF),

– szczególne zainteresowania z obszaru: energetyki termojądrowej, nadciekłego helu, mechatroniki, automatyki, obliczeń numerycznych,

– umiejętność obsługi programów: MS Office, AutoCAD, CATIA, SolidEdge, MathCAD,

– umiejętność prowadzenia prac badawczych z zakresu: obliczeń numerycznych, energetyki termojądrowej

– co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane),

– doświadczenie w realizacji naukowych projektów badawczych,

– doświadczenie w budowie lub modernizacji laboratoryjnych stanowisk dydaktycznych w obszarze w/w dyscypliny i specjalności,

– znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego,

– pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

– praca w prestiżowej Uczelni,

– umowa na czas określony,

– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Perspektywy rozwoju: możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udział szkoleniach, kursach, uczestnictwo w konferencjach naukowych, samodzielność w pozyskiwaniu projektów/zleceń/grantów.

Wymagane dokumenty:

1.       Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora

LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3a)

Link EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3a1)

2.       Syntetyczny życiorys

3.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy

Link EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy

4.       Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów

5.       Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.       Wykaz publikacji

7.       Wykaz i opis staży naukowych

8.       Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych

LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3b)

LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3b1)

9.       Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3c)

LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3c1)

10.   Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

LINK PL: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3d)

LINK EN: https://wme.pwr.edu.pl/pracownicy/sprawy-osobowe/konkursy (załącznik nr 3d1)

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

 

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim podpisane prosimy przesłać:

– pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny: Wydział Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370. Prosimy o umieszczenie na kopertach dopisku: „Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Nie otwierać” oraz numeru referencyjnego konkursu (Ad/K49W09D08/01/2023)

– składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Nie otwierać” oraz numerem referencyjnym konkursu (Ad/K49W09D08/01/2023) w Dziekanacie Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław pok. 243, Bud. A-1 w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15:30

– pocztą elektroniczną na adres mailowy: paulina.stupinska@pwr.edu.pl do dnia: … luty 2023 do godziny 15:30

 

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: Ad/K49W09D08/01/2023

 

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka/asystent ds. kadr pod adresem poczty elektronicznej paulina.stupinska@pwr.edu.pl

Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Za termin wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych uznaje się godz. 15:30 w dniu wskazanym w Informacji o konkursie. Otrzymanie dokumentów od kandydatki/kandydata zostanie potwierdzone przez asystentkę/asystenta ds. kadr za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez (Dziekana Wydziału i Kierownika Katedry). Po zamknięciu postępowania konkursowego przesłane pocztą tradycyjną aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je od asystentki/asystenta ds. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

 

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

 

Dokumenty ogólnodostępne:

Tekst jednolity Regulaminu konkursu otwartego znajduje się:

LINK PL: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668;

     https://pwr.edu.pl/uczelnia/informacje-ogolne/statut-pwr,

     https://pwr.edu.pl/uczelnia/europejska-strategia-dla-naukowcow/otm-r;

 

LINK EN: https://pwr.edu.pl/en/university/about-us/statute;

      https://pwr.edu.pl/en/university/european-human-resources-strategy-for-researchers/otm-r;

 

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych i transparentnych zasad opartych na czytelnych i jednoznacznych kryteriach oceny merytorycznej z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej. Politechnika Wrocławska prowadzi procedury rekrutacyjne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji naukowców (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej.

 

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są prowadzone z uwzględnieniem polityki równości szans zgodnie z „Planem Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”

LINK PL: https://rowna.pwr.edu.pl/aktualnosci/plan-rownosci-dla-pwr-11.html

LINK EN: https://rowna.pwr.edu.pl/en/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na paulina.stupinska@pwr.edu.pl