Adiunkt

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, na kierunku Zarządzanie. 

 

Poszukiwane kompetencje

 • stopień naukowy doktora (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości; dziedzina sztuki, dyscyplina: nauki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki),
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • specjalizacja w zakresie grafiki komputerowej w reklamie/designu,
 • znajomość oprogramowania graficznego – min. pakiet Corel, pakiet Adobe,
 • znajomość zasad projektowania reklam oraz podstaw poligrafii.

Preferowani będą Kandydaci:

 • posiadający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim (mile widziane także w j. angielskim),
 • wykazujący się aktywną działalnością naukową,
 • posiadający dorobek naukowy z nauk o zarządzaniu i jakości lub nauk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, udokumentowany publikacjami w recenzowanych czasopismach lub monografiach,
 • posiadający doświadczenie w kierowaniu lub uczestniczeniu w projektach badawczych,
 • posiadający doświadczenie praktyczne z zakresu zarządzania/sztuki zdobyte poza uczelnią,
 • z praktycznym doświadczeniem z zakresu projektowania grafiki komputerowej lub/i z doświadczeniem dydaktycznym w zakresie prowadzenia przedmiotów graficznych,
 • mile widziana wiedza zakresu fotografii.
   

Oferujemy:

 • wynagrodzenie na stanowisku Adiunkta zgodne z regulaminem wynagradzania obowiązującym na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
 • wsparcie organizacyjne i finansowe działań związanych z rozwojem naukowym.

Warunki zatrudnienia:

 • pensum dydaktyczne wynikające z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
 • umowa na czas określony (2 lata akademickie) z opcją przedłużenia, warunkowaną rozwojem aktywności badawczo-dydaktycznej na Wydziale Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać opisane niżej dokumenty, korzystając z formularza dostępnego po kliknięciu „aplikuj” w ogłoszeniu na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Wnioski do konkursu na w/w stanowisko powinny mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

1. życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia (ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu)

2. list motywacyjny zawierający w szczególności obszary zainteresowań naukowo-dydaktycznych ( w tym opis udziału w projektach badawczo – rozwojowych) oraz opis najważniejszych osiągnięć dydaktycznych

3. zestawienie publikacji naukowych oraz plan aktywności naukowej na najbliższe lata (w tym status postępów w pracy habilitacyjnej, jeśli dotyczy)

4. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji (kopie zrealizowanych szkoleń, posiadane certyfikaty)

5. referencje osób ze środowiska akademickiego lub zawodowego.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 11 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenia Kandydatów zostaną rozpatrzone przez Komisję w składzie:
• prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr Marek Natalli – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
• dr Joanna Nogieć – Wicekanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
• dr hab. Radosław Kamiński, prof. WSB – Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.
Komisja zastrzega sobie możliwość zaproszenia Kandydatów przed rozstrzygnięciem Konkursu na bezpośrednie rozmowy, uszczegóławiające informacje przekazane w dokumentacji konkursowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 czerwca 2021 roku.

 

Na wszelkie pytania odpowiedź można uzyskać pod adresem email: joanna.ukleja@wsb.wroclaw.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę www.wsb.pl.