Adiunkt

Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Samodzielnej Pracowni Ergonomii i Monitoringu Biomedycznego w Katedrze Fizjoterapii

1)      dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (vide: http://www.umed.wroc.pl/konkursy oraz Zarządzenie Rektora UMW nr 10/XV R/2020 z późn. zm.)

2)      stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauki o kulturze fizycznej

3)      tytuł zawodowy mgr fizjoterapii na kierunku: fizjoterapii

4)      pełne prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

5)      znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem FCE

6)      poświadczenie realizacji szkoleń w zakresie prowadzenia badań naukowych zgodnych z profilem

jednostki

7)      kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w Uniwersytecie Medycznym we

Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020, poz. 85):

a)      mają pełną zdolność do czynności prawnych,

b)      nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c)      nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony,

d)      korzystają z pełni praw publicznych.

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty: (do pobrania ze strony http://www.umed.wroc.pl/konkursy):
1)      wniosek konkursowy 

2)      kwestionariusz osobowy

3)      dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych, 

4)      zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora)

5)      spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu

6)      informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych

7)      informacje o ewentualnych  realizowanych zajęciach dydaktycznych

8)      oświadczenia określone w Regulaminie konkursu

 

Dokumenty należy składać osobiście  lub wysłać listem poleconym na adres:

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

BIURO RADY DYSCYPLINY NAUKI O ZDROWIU

ul. Bartla 5  51-618 Wrocław

I p., pok. 106

 

Termin  składania dokumentów: 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 22 września 2021 r.

Brak złożenia kompletu dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury  zainteresowanego bez wezwania do uzupełnienia braków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie nie przekraczającym  4 miesięcy – liczonym od daty ogłoszenia konkursu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – nie zapewnia mieszkania.                                                

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rn-bz@umed.wroc.pl