ADIUNKT

Wydział Zarządzania
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Rektor – Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania.

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę- zatrudnienie od października 2022 r.

Miejsce wykonywania pracy: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109 Wrocław.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         prowadzenie zajęć z grupami szkoleniowymi zgodnie z planem studiów, programem
i rozkładem zajęć w ramach obciążenia dydaktycznego określonego uchwałą Senatu;

·         udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowywanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;

·         współdziałanie z innymi pracownikami wydziału w opracowywaniu i aktualizowaniu planów studiów i programów nauczania dla przedmiotów prowadzonych na Wydziale Zarządzania;

·         podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych i metodycznych;

·         udział w zespołach badawczych i prowadzenie prac naukowo-badawczych;

·         udział w seminariach, sympozjach i konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie wojskowe i cywilne;

·         udział w pracach komisji powoływanych na szczeblu Uczelni w celu zabezpieczenia jej działalności;

·         prowadzenie działalności publicystycznej (podręczniki, skrypty, opracowania metodyczne, artykuły itp.)

·         przygotowywanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji dydaktycznej i metodycznej zgodnie z obowiązującymi standardami;

·         wykonywanie innych obowiązków wynikających z poleceń przełożonych, związanych
z zajmowanym stanowiskiem merytorycznym.

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

·         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie informatyka, lub w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka lub dyscyplinach pokrewnych;

·         osiągnięcia naukowe i publicystyczne w dziedzinie nauk technicznych, inżynieryjnych
i technicznych lub nauk ścisłych i przyrodniczych;

·         znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne;

·         kompetencje merytoryczne w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami uczelni wyższych
z przedmiotów związanych z informatyką, telekomunikacją, bezpieczeństwem teleinformatycznym;

·         poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE, a w przypadku jego nieposiadania wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w tym zakresie oraz złożenie w dniu zatrudnienia w AWL Kwestionariusza Bezpieczeństwa Osobowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),

·         kandydat, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, składa oświadczenie, że w trakcie zatrudnienia zobowiązuje się do każdorazowego pisemnego informowania pracodawcy o:

– zamiarze wyjazdu i pobytu za granicą,

– nazwie pracodawcy, u którego wykonuje pracę zarobkową oraz adresie jego siedziby.

Mile widziane: dodatkowe kompetencje:

·         doświadczenie w nauczaniu w języku angielskim (oświadczenie kandydata);

·         doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych;

·         doświadczenie praktyczne (w przemyśle) związane z pracą w branży IT.

Termin składania dokumentów: do dnia 30.09.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub elektronicznie na adres: kancelaria@awl.edu.pl.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje. Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do AWL, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub elektronicznie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach”

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone

KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.        Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.        Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.        Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.        Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.        Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.        Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.