Adiunkt

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby,, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku ( Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zm.) „Prawo o szkolnictwie wyższym” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zatrudnienie od 1 października 2021 roku.

Warunki jakie winien spełnia kandydat/kandydatka:

■          legitymowanie się dyplomem doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce lub historii sztuki

■          legitymowanie się opublikowaniem w ciągu ostatnich pięciu lat monografii naukowej lub co najmniej dwóch artykułów naukowych w czasopismach przypisanych do dyscypliny Nauki o Sztuce i znajdujących się na ministerialnej liście punktowanych czasopism

■          w ciągu ostatnich pięciu lat uzyskanie, prowadzenie lub uczestniczenie w grancie krajowym jednej ze wskazanych instytucji (MNiSW, MKiDN, NCN, NCBiR, FNP) albo uzyskanie równoważnego wsparcia finansowego badań ze strony instytucji krajowych lub zagranicznych lub złożenia przynajmniej jednej aplikacji w konkursach grantowych, która została oceniona pozytywnie (w przypadku znanej punktacji osiągnięcie minimum 70%) w ostatnim etapie oceny, ale nie zyskała dofinansowania z powodu braków środków

■          posiadanie szczególnej znajomości historii sztuki nowoczesnej w zakresie chronologicznym od końca XVIII w. po czasy współczesne

■          udokumentowana publikacjami działalność badawcza nad sztuką nowoczesną; wśród preferowanych obszarów badawczych jest historia architektury i/lub sztuka współczesna

■          udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym oraz umiejętności w tym zakresie (komisja konkursowa zastrzega sobie prawo poproszenia o wykład otwarty kandydatów/kandydatki stające do konkursu)

■          znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie dydaktyki

■          znajomość języków obcych, w tym języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć

■          czynna znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego wyrażająca się w uczestnictwie w międzynarodowym życiu naukowym: udziału w projektach naukowych, zagranicznych konferencjach naukowych, przedstawianie na nich referatów w języku kongresowym i publikowaniu prac badawczych w tym języku w publikacjach zagranicznych.

■          komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia kandydatów/kandydatki stające do konkursu na rozmowę kwalifikacyjną

■          komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania kandydata/kandydatki, jeśli osoby nie będą spełniały określonych warunków

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać

a) życiorys,

b) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra,

d) kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub

doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie

e) autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

f) list motywacyjny

g) wykaz publikacji naukowych, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki,

h) elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego,

i) dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji Konkursowej bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy. (artur.blazejewski@uwr.edu.pl)

 

„Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego”

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, na adres praca@uwr.edu.pl. Termin zgłoszeń upływa 04.06.2021

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata/kandydatkę.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r.poz. 1000)”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl