ADIUNKT

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko: adiunkt badawczo-dydaktyczny

 

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki                         ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie nauczycieli badawczo-dydaktycznych
w Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

 

Wymiar etatu: pełny etat – umowa o pracę od października 2022 r.

 

Miejsce wykonywania pracy:

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Piotra Czajkowskiego 109, Wrocław.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętymi standardami, programami kształcenia, planem studiów oraz rozkładem zajęć, w ramach przewidzianego pensum;
udział w różnych formach kształcenia oraz przygotowanie i realizacja zaliczeń i konsultacji;
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu egzaminów dyplomowych;
kierowanie pracami dyplomowymi;
pełnienie roli promotora i recenzenta prac dyplomowych;
·         prowadzenie działalności publicystycznej;

opracowywanie materiałów planistycznych, analitycznych i sprawozdań z prowadzonej działalności badawczej i dydaktycznej;
analizowanie programów kształcenia i szkolenia w zakresie prowadzonych przedmiotów oraz opracowanie propozycji ich zmian, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb oraz wniosków z działalności kontrolnej;
udział w pracach komisji oraz w procesie rekrutacji do Uczelni;
posługiwanie się elementami systemu informatycznego wspomagającego proces zarządzania Uczelnią w obszarze planowania, ewidencjonowania i rozliczenia procesu dydaktycznego, a także obiegu dokumentów w zakresie swoich kompetencji.
 

Wymagania konieczne do spełnienia związane ze stanowiskiem pracy:

posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk techniczno-inżynierskich, technicznych lub ścisłych;
dorobek naukowy i publicystyczny za lata 2020 – 2022;
posiadanie kompetencji merytorycznych w zakresie prowadzenia zajęć ujętych
w programach studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (prowadzonym na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie);
·         deklaracja pracy na pełnym etacie w AWL, jako podstawowym miejscu pracy;

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

 

Mile widziane (dodatkowe kompetencje):

– doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów i grantów badawczych;

– doświadczenie w kierowaniu pracą studenckich kół naukowych lub sekcji zainteresowań;

– doświadczenie w nauczaniu w języku angielskim (oświadczenie kandydata).

– umiejętność pracy w zespołach zadaniowych.       

 

Termin składania dokumentów: do 30.09.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Kancelaria Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław osobiście lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Kancelarii AWL) lub elektronicznie na adres: kancelaria@awl.edu.pl.  

 

Dokumenty: 

–        CV,

–        list motywacyjny,

–        kopie dokumentów potwierdzające: wykształcenie, doświadczenie naukowe i dydaktyczne w zakresie dydaktyki w uczelni wyższej, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,

–        deklarację pracy na pełnym etacie w AWL jako podstawowym miejscu pracy,

–        oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 r. poz. 478) oraz że kandydat nie został ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 tejże Ustawy,

–        w przypadku kandydatury obcokrajowców, których dokumenty nie są wydane w języku polskim konieczne jest złożenie kopii dokumentów wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

–        w przypadku, gdy tytuł zawodowy (lub stopień naukowy) został uzyskany w Uczelni zagranicznej należy przedłożyć kopię dokumentu potwierdzającego nostryfikację tytułu  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa) lub oświadczenie co do podstawy uznania tytułu na podstawie umowy o uznaniu równoważności wykształcenia w Polsce,

–        w przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polski konieczne jest oświadczenie
o poddaniu się procedurze sprawdzającej.

 

Powyższe dokumenty prosimy dostarczyć do  AWL w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska lub elektronicznie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym  z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującym mi prawach.”

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami, spełniającymi wymagania określone w ogłoszeniu oraz do odwołania Konkursu bez podania przyczyn. Oferty dostarczone do AWL po ww. terminie podlegają odrzuceniu. Po zakończeniu rekrutacji dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

1.    Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl;

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wynikające z art. 22 1 Kodeksu pracy i niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnych, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3.    Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

4.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.

5.    Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– prawo do usunięcia danych w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

6.    Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

8.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej informacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Załączniki