adiunkt

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na na stanowisko adiunkta  (w zakresie dyrygentury) na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jako pracownika badawczo-dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

–            spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

–            ukończyły studia wyższe na kierunku dyrygentura i posiadają tytuł zawodowy magistra sztuki,

–            posiadają co najmniej stopień doktora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne,

–            posiadają znaczący dorobek artystyczny lub naukowy, udział w projektach artystycznych lub naukowo-badawczych,

–            deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

–            zgłoszenie udziału w konkursie,

–            życiorys,

–            kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

–            informacja o osiągnięciach w działalności artystycznej lub naukowo-badawczej,

–            pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy,

–            pisemne oświadczenie, iż spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

 

Dokumenty należy składać do dnia 19 sierpnia 2022 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław(pok. nr 015A lub 016A) lub przesłać na adres kadry@amkl.edu.pl Decyduje data wpływu zgłoszenia.

Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe w dniu  5 września 2022 r. Rozmowa może być przeprowadzona w trybie online. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  5 września 2022 r. Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie i klauzula informacyjna https://bip.amuz.wroc.pl/27/53/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich.html 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@amkl.edu.pl