Adiunkt

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (etat badawczo-dydaktyczny)
w Zakładzie Spektroskopii Elektronowej
w Instytucie Fizyki Doświadczalnej
na Wydziale Fizyki i Astronomii

Konkurs nr 113.2022.ZSE.IFD.WFiA z dnia 21 listopada 2022 r.

Jednostka organizacyjna: Wydział Fizyki i Astronomii
Stanowisko: adiunkt
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
Wymiar etatu: pełny
Termin składania dokumentów: 31 marca 2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2023 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: kwiecień/maj 2023 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wymagania konieczne
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne lub chemiczne.
2. Doświadczenie w pracy z metodami eksperymentalnymi stosowanymi w badaniach właściwości fizykochemicznych powierzchni ciał stałych.
3. Umiejętność projektowania i doświadczenie w zakresie konstrukcji elementów aparatury badawczej.
4. Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z wykazu MEiN.
5. Udokumentowany udział w co najmniej jednym projekcie badawczym.
6. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej.
7. Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.

Główne obowiązki
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami.
2. Prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych, czynny udział w konferencjach naukowych, aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe, udział w realizowaniu grantów badawczych, recenzowanie prac naukowych.
3. Praca w organach kolegialnych uczelni, w komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia, organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać
1. Życiorys.
2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
3. Kserokopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
5. Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
6. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia przez kandydata wskazanych wymagań, odnoszący się odrębnie do kryterium działalności naukowej, kryterium umiędzynarodowienia, kryterium działalności organizacyjnej i kryterium działalności dydaktycznej.
7. Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
8. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
9. Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres: pawel.rudawy@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZSE.IFD.WFiA”.

Dodatkowe informacje
1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
3. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata w przypadku braku kandydata o odpowiednio wysokich kwalifikacjach.
4. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
5. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy
w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
d) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl