adiunkt badawcz-dydaktyczny

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs nr. 5.2021.IFD na

stanowisko adiunkta

w Instytucie Fizyki Doświadczalnej w Zakładzie Nauczania Fizyki.  

 

Jednostka organizacyjna: Instytut Fizyki Doświadczalnej

Rodzaj stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki fizyczne

Liczba etatów:1

Wymiar etatu: pełny

Termin składania dokumentów: 29.10.2021

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.11.2021

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.12.2021

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

 

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

1.    posiadania stopnia naukowego doktora w jednej niżej wymienionych dyscyplin:

1.    nauki fizyczne

2.    astronomia

3.    nauki chemiczne

4.    inżynieria chemiczna

5.    automatyka, elektronika i elektrotechnika

6.    inżynieria materiałowa

2.    posiadania tytułu zawodowego magistra fizyki lub magistra astronomii (nie wymagane w przypadku spełnienia warunku 1.1 lub 1.2)

3.    udokumentowania predyspozycji do pracy badawczej (publikacje naukowe
z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN) i dydaktycznej (zrealizowane prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami szkoły wyższej),

4.    doświadczenia w nauczaniu fizyki w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym,

5.    bardzo dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego. 

Wymagania dodatkowe dla obcokrajowców: 

znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym

Wysoce pożądane jest:

1.    posiadanie stopnia awansu zawodowego co najmniej nauczyciela kontraktowego,

2.    uczestnictwo w realizacji projektów edukacyjnych,

 

Podstawowe obowiązki

·         w obszarze badawczym: prowadzenie badań, uczestnictwo w zebraniach naukowych, przygotowywanie publikacji naukowych, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych,

·         w obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności w zakresie dydaktyki i nauczania fizyki, związanych z kształceniem nauczycieli fizyki promotorstwo prac licencjackich, magisterskich.

·         w obszarze organizacyjnym: praca w uniwersyteckich organach kolegialnych, komisjach rekrutacyjnych i egzaminacyjnych, organizacja i uczestnictwo w wydziałowych i uniwersyteckich kampaniach promocyjnych

 

 

Kandydaci winni złożyć:

a)     życiorys,

b)     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://bip.uni.wroc.pl/download/attachment/27622/1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc),

c)     kopia dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu naukowego magistra,

d)     kserokopie dyplomu poświadczające uzyskanie tytułu naukowego doktora,

e)     list motywacyjny;

f)      autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, w autoreferacie należy uwzględnić również informacje o mobilności,

 

g)     informację o osiągnięciach naukowych (w tym wykaz publikacji), wyróżnieniach i stażach naukowych;

h)     elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego;

i)      dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji  (paweł.rudawy@uwr.edu.pl) bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy

j)      w przypadku obcokrajowców- certyfikaty językowe lub oświadczenia o znajomości języka polskiego

k)     pisemne oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia kandydata, uczelnia Uniwersytet Wrocławski będzie jego podstawowym miejscem pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. nr 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami).

l)      pisemne oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępniania informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000;

 

 

 

Dokumenty proszę kierować na adres praca@uwr.edu.pl wpisując jako temat wiadomości: Adiunkt w ZNF

Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu.

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

    Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.  Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

6.  Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl