adiunkt badawcz- dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4
Jednostka organizacyjna: Katedra Nanometrologii, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

Nr referencyjny: AD1/K72/W12N/01/2023

Opis stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Katedra Nanometrologii, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w zakresie dyscypliny automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w specjalności: nanometrologia. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także aktywnie uczestniczył w pracach organizacyjnych Katedry Nanometrologii. Kandydat powinien posiadać doświadczenie we współprowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz dorobek naukowy w zakresie wymienionej wyżej dyscypliny.

Zadania:

­       kształcenie i wychowywanie studentów,

­       podnoszenie własnych kwalifikacji,

­       prowadzenie zajęć dydaktycznych,

­       prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji,

­       przygotowywanie wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,

­       uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni, a w szczególności Katedry Nanometrologii,

­       przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, spełniający następujące warunki:

­       tytuł zawodowy magistra inżyniera i stopień naukowy doktora lub doktora inżyniera w jednej z następujących dziedzin: elektronika, fotonika, fizyka stosowana, inżynieria materiałowa

­       biegła znajomość języka polskiego i angielskiego,

­       umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin: metrologia, podstawy programowania, podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, materiałoznawstwa i nanodiagnostyki,

­       umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych w co najmniej jednej z wymienionych dziedzin: inżynieria materiałowa, nanometrologia, materiałoznawstwo.

Wymagane dokumenty:

1)    pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do kierownika Katedry Nanometrologii,

2)    podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskie w wypadku wygrania konkursu,

3)    życiorys,

4)    kopia dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra i doktora lub doktora inżyniera,

5)    autoreferat dotyczący działalności naukowo-badawczej, doświadczenia i umiejętności dydaktycznych oraz działalności organizacyjnej,

6)    wykaz dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego, prac rozwojowych i wdrożeniowych, w których kandydat uczestniczył,

7)    wykaz nagród i wyróżnień naukowych,

8)    opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata,

9)    oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

10) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

11) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). (wzór oświadczenia dostępny na stronie wydziału).

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie,

– możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego.

 

Termin składania ofert: 06.02.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 09.02.2023

Planowany termin zatrudnienia: 1.03.2023 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych nie zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy,  za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty, zredagowane w języku polskim lub angielskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów , Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław
lub składać osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, budynek C-2, pok. 210.

 

Załączniki