Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

INFORMACJA O KONKURSIE

Nazwa stanowiska: Adiunkt

Dziedzina: Nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Nr referencyjny: AD1/K35/W12N/05/2023

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4

Wydział Jednostka/ Komórka organizacyjna: Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki

Rodzaj stanowiska: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Profil stanowiska naukowego: R2

Ostateczny termin składania zgłoszeń do udziału w konkursie: do dnia 05.06.2023, do godziny 15:00

Data wygaśnięcia ogłoszenia: 05.06.2023

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2023

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2023

Okres Zatrudnienia i Wynagrodzenie: (zatrudnienie zgodne z przepisami Kodeksu Pracy, Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, Dz.U. z 2022, poz. 574 z późn. zm.)

 

Opis stanowiska:

Pracownik badawczo-dydaktyczny, w którego zakresie obowiązków prowadzenie będzie zajęć dydaktycznych z zakresu podstawowych przedmiotów elektronicznych oraz techniki światłowodowej i laserowej, oraz prowadzenie badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych w zakresie: projektowania i wytwarzania struktur i komponentów światłowodowych oraz laserów i wzmacniaczy światłowodowych.

Zadania:

– kształcenie i wychowywanie studentów,

– podnoszenie własnych kwalifikacji,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych,

– prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji,

– przygotowywanie wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,

– uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni, a w szczególności Katedry Katedra Teorii Pola Układów Elektronicznych i Optoelektroniki,

– przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Wymagania:

– Posiadany stopień naukowy doktora nauk technicznych/fizycznych w dyscyplinach:, elektronika, telekomunikacja, fizyka, bądź pokrewnych

– Minimum 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych w obszarze techniki laserowej potwierdzone publikacjami naukowymi z listy JCR z tego zakresu tematycznego,

– Doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu struktur światłowodowych,

– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, na poziomie minimum B2

– Entuzjazm badawczy i silna motywacja do pracy

– Pełna dyspozycyjność czasowa (pełny wymiar etatu)

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni

– możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego

– dostęp do unikatowej aparatury badawczej,

Perspektywy rozwoju:

– możliwość współpracy ze środowiskiem naukowym z terenu Polski oraz z innych krajów

– udział w projektach B+R

– możliwość nawiązywania współpracy z otoczeniem gospodarczym

–  możliwość awansu naukowego

 

Wymagane dokumenty:

1.       Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora

załącznik nr 3a

1.       Syntetyczny życiorys

2.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik – kwestionariusz

3.       Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego/tytułu profesora lub odpis dyplomu ukończenia studiów

4.       Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

5.       Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, w tym wykaz publikacji

6.       Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych

7.       Opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

8.       Wykaz i opis staży naukowych

9.       Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych załącznik nr 3b

10.   Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

załącznik nr 3c

11.   Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

  załącznik nr 3d

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać:

– pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

   ul. Janiszewskiego 11/17 50-372 Wrocław, budynek C-2 pok. 216 (Anna Rosłonowska) lub

–  pocztą elektroniczną na adres mailowy anna.roslonowska@pwr.edu.pl do dnia 05.06.2023, do godziny 15:00

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: AD1/K35/W12N/05/2023

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka/asystent ds. kadr pod adresem poczty elektronicznej anna.roslonowska@pwr.edu.pl

Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Za termin wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych uznaje się godz. 15:00 w dniu wskazanym w Informacji o konkursie tj. 05.06.2023. Otrzymanie dokumentów od kandydatki/kandydata zostanie potwierdzone przez asystentkę/asystenta ds. kadr za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału prof. dra hab. inż. Rafała Walczaka. Po zamknięciu postępowania konkursowego przesłane pocztą tradycyjną aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je od asystentki/asystenta ds. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

 

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

Dokumenty ogólnodostępne:

Tekst jednolity Regulaminu konkursu otwartego znajduje się:

tryb_przeprowadzania_konkursu

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych i transparentnych zasad opartych na czytelnych i jednoznacznych kryteriach oceny merytorycznej z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej. Politechnika Wrocławska prowadzi procedury rekrutacyjne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji naukowców (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej.

 

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są prowadzone z uwzględnieniem polityki równości szans zgodnie z „Planem Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”

LINK PL: https://rowna.pwr.edu.pl/aktualnosci/plan-rownosci-dla-pwr-11.html

LINK EN: https://rowna.pwr.edu.pl/en/

Uwaga: Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszej informacji o konkursie zostały załączone w ogłoszeniu na stronie Uczelni:

https://ofertypracy.pwr.edu.pl/offer/635097a2-408c-4504-8f12-fdbae8c8ab8f/view/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.roslonowska@pwr.edu.pl