Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk rolniczych

Rektor

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Technologii Fermentacji i Zbóż

 

Opis zadań na stanowisku:
·         Oferta pracy w zespole ukierunkowanym na realizację zadań badawczych i dydaktycznych w zakresie tematyki obejmującej zagadnienia z zakresu technologii zbóż lub technologii procesów fermentacyjnych. Zakres pracy obejmuje:

­         działalność naukową, w tym pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację projektów badawczych, przygotowanie publikacji naukowych;

­         działalność dydaktyczną, w tym opiekę nad realizacją prac dyplomowych na studiach I i II stopnia;

­         podnoszenie kompetencji poprzez udział w konferencjach i szkoleniach;

­         udział w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni i jednostki;

­         inne działalności, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

Oferujemy pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe. 

 

Wymagania wobec kandydata
Kandydat powinien:

·         posiadać kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni,

·         nie zostać ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,

·         posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

·         korzystać z pełni praw publicznych,

·         nie być skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         posiadać stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia;

·         posiadać udokumentowany udział lub kierownictwo w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

·         posiadać znajomość metod analitycznych wykorzystywanych w technologii zbóż lub technologii procesów fermentacyjnych;

·         wykazywać się dorobkiem naukowym z zakresu technologii zbóż lub technologii procesów fermentacyjnych w postaci publikacji wyróżnionych współczynnikiem IF;

·         posiadać doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej (min. 2 lata);

·         posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu technologii zbóż lub technologii procesów fermentacyjnych;

·         legitymować się odbytym stażem badawczym w zagranicznej jednostce naukowej (co najmniej 15 tygodni);

·         wykazywać bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2.

Oferujemy:
1)      zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2)      wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego,

3)      możliwość rozwoju zawodowego,

4)      atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy,

5)      atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)      życiorys naukowy,

2)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)       oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

1)       oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

2)      spis publikacji z uwzględnieniem punktacji naukowej, potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPWr,

3)      wyniki osiągnięte w dotychczasowej karierze: mobilność kandydata, pozyskiwane granty, prowadzone badania, działania innowacyjne, otwartość na przedsiębiorczość i praktyczny aspekt badań naukowych,

4)      skany dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5)      skan certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu oraz okresu ważności certyfikatu,

6)      oświadczenie dotyczące statusu zatrudnienia w Uniwersytecie

7)      Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl (z dopiskiem w tytule e-maila: kandydat na adiunkta w KTFiZ) w terminie do dnia 05.08.2021 roku

8)      Dokumenty powinny zawierać:

1)      informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

9)      Obowiązek informacyjny:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)      administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)      podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)      zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)      Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)      Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)      przysługuje Państwu prawo:

a)      dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)      żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)      do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)      w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)      podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

10)  Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

11)   Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Edukacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl