Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Wrocławski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej

Instytutu Socjologii

Jednostka organizacyjna: Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Stanowisko: adiunkt

Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne

Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: nauki socjologiczne

Liczba etatów:1

Rodzaj zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Termin składania dokumentów: 16.10.2021 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia 2021 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 24 luty 2022 r.

Wymiar etatu: pełny

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Okres zatrudnienia: od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 do końca semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

I. Wymogi konkursowe:

1. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie socjologii lub nauk socjologicznych lub stopnia z innej dyscypliny naukowej w ramach dziedziny nauk społecznych lub dziedziny nauk humanistycznych.

2. Skonkretyzowane plany rozwoju naukowego.

3. Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2+.

4. Dorobek naukowy z zakresu nauk socjologicznych, przez który rozumie się:

4.1. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się w międzynarodowych bazach Scopus, Web of Science, ERIH + lub DOAJ

4.2. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie II w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW/MEiN, redakcja lub rozdział w takiej

4.3. samodzielne autorstwo lub współautorstwo monografii naukowych wydanych w wydawnictwach znajdujących się na poziomie I w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW/MEiN

4.4. samodzielne autorstwo lub współautorstwo artykułów opublikowanych w czasopismach znajdujących się na obowiązującej liście czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)/Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN)

4.5. samodzielne autorstwo lub współautorstwo rozdziałów książkowych opublikowanych w wydawnictwach znajdujących się w wykazie wydawnictw opublikowanym przez MNiSW/MEiN.

5. Warunkiem minimalnym zatrudnienia jest posiadanie przynajmniej jednej publikacji wymienionej w punktach 4.1-4.2 oraz, dodatkowo, przynajmniej dwóch innych publikacji wymienionych w punktach 4.1-4.5. Preferowany będzie dorobek z zakresu socjologii szczegółowych realizowanych w Zakładzie Socjologii Sfery Publicznej.

6. Preferowani będą kandydaci i kandydatki, posiadający udokumentowany udział w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym lub projekcie edukacyjnym realizowanym w szkołach wyższych, finansowanych ze środków pozyskanych w krajowych lub zagranicznych, otwartych postępowaniach konkursowych.

 

II. W ocenie kandydatur zostaną wzięte pod uwagę również:

1. Udokumentowana znajomość innego, niż język angielski, obcego języka nowożytnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie współpracy z partnerami współrealizującymi projekty badawcze i dydaktyczne.

2 Posiadanie, udokumentowanych wcześniejszymi doświadczeniami dydaktycznymi lub publikacjami, kompetencji do prowadzenia przedmiotów na kierunkach socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych lub praca socjalna.

3.Staż lub zatrudnienie w zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych lub naukowo-dydaktycznych przez okres przynajmniej trzech miesięcy.

4. Udział z referatami w zagranicznych konferencjach naukowych.

5. Preferowani będą kandydaci i kandydatki, którzy/które posiadają aktualny dorobek naukowy w postaci publikacji wymienionych w punkcie 4 za okres ostatnich 4 lat.

Do obowiązków kandydata będzie należeć:

1.   praca badawcza

2.   przygotowywanie publikacji naukowych, ukazujących się  w wysoko punktowanych czasopismach i prestiżowych wydawnictwach

3.   prowadzenie zajęć  ze studentami studiów I i II stopnia oraz  studentami Szkoły Doktorskiej (również w języku angielskim)

4.   aplikowanie o wewnętrzne i zewnętrzne  (w tym międzynarodowe) granty badawcze

5.   aplikowanie o zagraniczne stypendia  naukowe

6.   Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami za granicą

Kandydaci pragnący przystąpić do konkursu powinni przedłożyć następujące dokumenty:

1.    kwestionariusz osobowy

2.    życiorys

3. skan dyplomu doktora

4.    autoreferat zawierający charakterystykę̨ dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki, informacje o mobilności oraz plany rozwoju naukowego

5.    wykaz publikacji, dotychczasowych doświadczeń dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji życia naukowego i popularyzacji nauki

6.    elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego

7.    odpisy dyplomów: poświadczającego uzyskanie tytułu magisterskiego i poświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego,

8.    skan certyfikatu z języka angielskiego na poziomie B2+ i/lub z innego języka obcego,

9.    dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: robert.alberski@uwr.edu.pl bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata.

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

 

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: praca@uwr.edu.pl  wpisując temat wiadomości: „adiunkt ZSSP”.

Ø Ogłaszający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Ø Ogłaszający zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn.

Ø Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji:

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.

2.   Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: krzysztof.ziemba@uwr.edu.pl

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 221 Kodeksu pracy oraz Pani/Pana zgoda.

4.   Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5.   Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji;

6.   Posiada Pani/Pan prawo do:

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych

– jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.

8.   Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uwr.edu.pl