Adiunkt badawczo- dydaktyczny

Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Miejsce pracy: Wrocław

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 4/4
Jednostka organizacyjna: Wydział Elektroniki , Fotoniki i Mikrosystemów

Nr referencyjny: AD1/K70/W12N/06/2022

 

Opis stanowiska: Adiunkt Badawczo- dydaktyczny

Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego
w zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe
i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii.

 

Zadania:

• kształcenie i wychowywanie studentów,

• podnoszenie kwalifikacji,

• prowadzenie zajęć dydaktycznych,

• prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przygotowywanie publikacji,

• przygotowywanie wniosków o granty badawcze i badawczo-rozwojowe,

• uczestniczenie w pracach organizacyjnych wydziału i uczelni, a w szczególności Katedry Mikroelektroniki i Nanotechnologii,

• przestrzeganie zasad etyki, a zwłaszcza Akademickiego Kodeksu Etycznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy:

• posiadają tytuł zawodowy doktora w zakresie nauk technicznych (elektronika, inżynieria materiałowa, fizyka),

• posiadają udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotów technicznych,

• znają język polski w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz język angielski na poziomie B2,

 

 

Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów,

2) podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej w wypadku wygrania konkursu,

3) życiorys (CV),

4) kopia dyplomu lub potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego doktora nauk technicznych lub kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie równoważnego tytułu zawodowego,

5) autoreferat dotyczący dotychczasowej działalności naukowo-badawczej lub przemysłowej/wdrożeniowej, doświadczenia dydaktycznego i działalności organizacyjnej,

6) wykaz dorobku naukowo-badawczego i organizacyjnego, prac rozwojowych i wdrożeniowych, w których kandydat uczestniczył,

7) wykaz nagród i wyróżnień,

8) opinia o kandydacie dotychczasowego opiekuna/przełożonego lub nauczyciela akademickiego zatrudnionego na stanowisku profesora,

9) oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

10) oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

11) oświadczenie o wyrażaniu zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszej rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) – (wzór oświadczenia dostępny na stronie wydziału).

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie,

– możliwość awansu i rozwoju naukowego i dydaktycznego

 

Termin składania ofert: 05.07. 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 07.07.2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Po zamknięciu postępowania aplikacje osób nieprzyjętych nie zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście w sekretariacie Wydziału w terminie do 6 miesięcy,  za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy przesłać pocztą na adres:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, Janiszewskiego 11/17, 50-372 Wrocław
lub składać osobiście w dziekanacie Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów, budynek C-2, pok. 210, lub przesłać w postaci jednego pliku w formacie pdf na adres e-mail: sekretariat.wefim@pwr.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wefim@pwr.edu.pl