adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: Ad3/K42W07D08/06/2022

Rodzaj: nauczyciel akademicki

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – 2 lata

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydziała Inżynierii Środowiska / Katedra Wodociągów i Kanalizacji

Wymiar etatu: pełny etat

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:

– zajęć dydaktycznych na kierunkach: Inżynieria Środowiska i Technologie Ochrony Środowiska, zwłaszcza dla specjalności: Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów,

– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Zadania:

– kształcenie i wychowanie studentów,

– organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim lub angielskim (w formach: wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt) m.in. z przedmiotów: Rysunek techniczny i geometria wykreślna; Wodociągi, Kanalizacja; Hydrologia i ochrona wód; Zarządzanie środowiskowymi danymi przestrzennymi; Gospodarka wodna w przemyśle – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wymagania:

– do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej,

– posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych,

– doświadczenie w prowadzeniu różnych form dydaktycznych,

– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,

– znajomość języka polskiego i języków obcych oraz oprogramowania inżynierskiego.

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PWr.,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

– wykaz dorobku naukowego,

– informacje o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

– informacje o doświadczeniu projektowym,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o wydrukowanie i dołączenie załącznika nr 1 RODO).

Oferujemy:

·         zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·         możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego.

Termin składania ofert: 25 lipca 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 r.

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć nr referencyjny: Ad3/K42W07D08/06/2022

Dokumenty aplikacyjne nadesłane na konkurs będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyłania kandydata do zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, co skutkuje zamknięciem konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja może bez podawania przyczyn wnioskować o nierozstrzyganie i zamknięcie konkursu. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście u Asystenta ds. Kadr w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru. 

Załączniki:

Nr 1 RODO

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.