: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Podstawowych Problemow Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki

Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizyki Teoretycznej

w wymiarze pełnego etatu

 

Nr referencyjny: K64W11D11/30/2022

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Specjalność: teoria materii skondensowanej

 

Opis stanowiska:

Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki w prestiżowych czasopismach, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także brał udział w pracach organizacyjnych Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia teorii materii skondensowanej ze szczególnym uwzględnieniem układów sieciowych z nieporządkiem.

 

Zadania:

l  prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,

l  prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim w zakresie podstaw fizyki, matematyki i programowania oraz zaawansowanej fizyki teoretycznej, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia,

l  sprawowanie opieki nad pracami inżynierskimi oraz magisterskimi na kierunkach Fizyka Techniczna, Inżynieria Kwantowa,  Big Data Analytics

l  współpraca naukowa z instytucjami zewnętrznymi,

l  aplikowanie o granty badawcze,

l  wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

 

Wymagania:

l  stopień naukowy doktora w zakresie fizyki,

l  istotny dorobek naukowy w zakresie fizyki teoretycznej materii skondensowanej, potwierdzony artykułami opublikowanymi w okresie ostatnich dziesięciu lat,

l  kompetencje dydaktyczne w zakresie podstaw fizyki, podstaw matematyki, podstaw programowania oraz fizyki teoretycznej,

l  bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.

 

Wymagane dokumenty:

l  zgłoszenie do konkursu zawierające adres korespondencyjny kandydata, adres jego poczty elektronicznej oraz numer referencyjny konkursu,

l  podanie kandydata do JM Rektora PWr o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w przypadku wygrania konkursu,

l  życiorys,

l  kopię dyplomu poświadczającego posiadanie stopnia naukowego,

l  autoreferat w formie jednego pliku PDF, informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, w tym:

 wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe,

 zwięzły opis osiągnięć naukowych wraz z omówieniem wkładu kandydata w powstanie najważniejszych publikacji naukowych,

 lista publikacji z ostatnich dziesięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem ich aktualnej punktacji MNiSW,

 łączna liczba cytowań z wyłączeniem autocytowań wszystkich współautorów oraz wartość indeksu Hirscha (wg bazy Scopus),

 wykaz realizowanych projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata oraz uzyskanych stypendiów przyznawanych w drodze konkursu na podstawie projektu naukowego,

 informacja o odbytych stażach naukowych o długości min. 3 miesiące,

 lista najważniejszych referatów na konferencjach i seminariach naukowych

 informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych oraz o osiągnięciach w organizacji dydaktyki,

 opis badań naukowych planowanych na najbliższe trzy lata w kontekście rozwijanych współcześnie tematów badawczych, 

l  opinia dotychczasowego kierownika zespołu lub opiekuna naukowego nt. dotychczasowych osiągnięć oraz perspektyw rozwoju naukowego kandydata w kierunku pełnej samodzielności naukowej (opinia powinna być przesłana emailem bezpośrednio do przewodniczącego komisji konkursowej na adres: marcin.mierzejewski@pwr.edu.pl),

l  oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

l  oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

l  podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych – wzór poniżej.

 

Oferujemy:

l  zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

l  pracę w środowisku naukowym na najwyższym światowym poziomie,

l  możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego.

 

Termin składania ofert: 5 września 2022, godz. 12:00

Planowany termin zatrudnienia: od 1 października 2022  

 

Dodatkowe informacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

 

Kryteria oceny kandydatów:

1.      dorobek naukowy z uwzględnieniem rangi czasopism (50%),

2.      uzyskane granty, stypendia, staże i mobilność naukowa (20%),

3.      plan badań naukowych (20%),

4.      kompetencje i osiągnięcia dydaktyczne (10%).

 

            Procedura konkursowa jest dwuetapowa:

 

1.      Pierwszy etap: ocena formalna wniosku oraz ocena merytoryczna na podstawie przedstawionych dokumentów według podanych wyżej kryteriów,

2.      Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz planowanych badań.

 

Komisja konkursowa kwalifikuje kandydatów do drugiego etapu na podstawie wyników etapu pierwszego. W przypadku kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu ostateczna ocena w ramach kryteriów 1 i 3 ustalana jest z uwzględnieniem przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja może zrezygnować z organizacji drugiego etapu konkursu.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 9 września 2022 r.

 

Dokumenty prosimy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej emailem na adres przewodniczącego komisji konkursowej: marcin.mierzejewski@pwr.edu.pl . Jedynie kandydat, któremu zostanie zaoferowane zatrudnienie, zostanie poproszony o dostarczenie papierowych wersji dokumentów. Konkurs może zostać zamknięty bez wyboru kandydata bez podania przyczyn. Wszelka korespondencja związana z konkursem będzie przesyłana elektronicznie na adres email podany we wniosku.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH-RODO

(prosimy skopiować, wydrukować i podpisać)

 

I. Uprzejmie informujemy:

Tożsamość administratora

O celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, które Państwo podają decyduje administrator, którym jest Rektor Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu przy wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz i dane umieszczone na stronie www.pwr.edu.pl/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować przez adres e-mail: IOD@pwr.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procedur konkursowych związanych z nawiązaniem współpracy lub zatrudnieniem u administratora. Dokumentacja konkursowa podlega ponadto obowiązkom archiwizacyjnym opartym na przepisach powszechnych stosowanych w szkolnictwie wyższym. Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005 r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa logo „Human Resources Excellence in Research” oraz podlegać może przeglądom potwierdzającym, że stosuje zasady Karty i Kodeksu. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych. Takie zaś przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Państwa dane osobowe zostaną udostępnione osobom uczestniczącym w procedurach konkursowych. Kandydatom nieprzyjętym umożliwimy odebranie dokumentów zawierających te dane, a nieodebrane zniszczymy. Dokumenty i dane Kandydatów przyjętych trafią do akt osobowych pracowników. Odbiorcami Państwa danych mogą też stać się instytucje i podmioty uprawnione do nadzorowania procedur konkursowych i ich weryfikacji. Jeżeli to tylko będzie prawnie dopuszczalne i wykonalne administrator przed udostępnieniem dokumentów dokona anonimizacji danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w czasie trwania postępowania konkursowego, a następnie udostępniane do zwrotu (przez następne 6 miesięcy) albo przetwarzane w aktach pracowniczych przez okres zatrudnienia, a także później w czasie ustalonym przepisami powszechnymi.

Prawa podmiotów danych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Mogą też Państwo skorzystać z prawa do: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie i w tych sytuacjach, gdy dokonujemy go na podstawie zgody, nie będzie to wpływać na legalność czynności przeprowadzonych przed wycofaniem zgody. Służy Państwu też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jakiego administrator dokonuje z powołaniem na jego usprawiedliwiony prawnie interes.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca wystąpienia domniemanego naruszenia. W RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 869.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do umożliwienia Państwu udziału w procedurach konkursowych, dla obsługi Państwa wniosku i dokumentacji oraz w celu prowadzenia korespondencji z Państwem.

 

II. W związku z powyższym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Wrocławską z siedzibą przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, 50-370 we Wrocławiu w celu uczestniczenia w ww. konkursie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

(data i czytelny podpis) ………………

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na marcin.mierzejewski@pwr.edu.pl