: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

DZIEKAN

WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

za zgodą JM Rektora Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs otwarty

na zatrudnienie pracownika badawczo-dydaktycznego

na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego

w dyscyplinie naukowej „inżynieria lądowa i transport”

w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa  Podziemnego i Wodnego

Do konkursu na stanowisko adiunkta mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20.07.2018 r. roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Wymagane kwalifikacje:

·      stopień naukowy doktora nauk technicznych,

·      udokumentowany dorobek naukowo-badawczy w zakresie dyscypliny inżynieria lądowa i transport, w szczególności w obszarach takich, jak: geodezja, geotechnika, hydrotechnika,

·      doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na poziomie akademickim
w zakresie kursów realizowanych przez Pracownię Budownictwa Wodnego, Geodezji, Geologii Inżynierskiej i Środowiskowej,

·      znajomość inżynierskich narzędzi informatycznych,

·      znajomość języka angielskiego w mowie oraz piśmie.

Wymagane dokumenty:

·      życiorys,

·      syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,

·      wykaz dorobku naukowo-badawczego, w tym: publikacji naukowych, naukowo-technicznych oraz prac niepublikowanych, staży naukowych i zawodowych, uzyskanych grantów naukowo-badawczych, udziału w konferencjach, zrealizowanych prac badawczych dla przemysłu itp.,

·      potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·      potwierdzona kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych,

·      zaświadczenie potwierdzające staż pracy dydaktycznej,

·      inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

·      oświadczenie w trybie art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,

·      oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, zgodnie z art. 120.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,

·      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego”.  Nie otwierać”,  na  Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, budynek L-1, pok. 110/111, w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00.

Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Wydziałową

Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

W przypadku wygrania konkursu zatrudnienie nastąpi na okres zamknięty, zgodnie ze Statutem Politechniki Wrocławskiej, począwszy od 1 października 2022 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin składania dokumentów  – do 31.08.2022 r., do godz. 13.00.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 15 września 2022 r.

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.pedziwiatr@pwr.edu.pl