adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Nr referencyjny: Ad4/K41W07D08/07/2022

Rodzaj: nauczyciel akademicki

Rodzaj oferty: oferta z konkursu

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony – 2 lata

Miejsce pracy: Wrocław

Jednostka organizacyjna Uczelni: Wydział Inżynierii Środowiska / Katedra Klimatyzacji, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Ochrony Powietrza

Wymiar etatu: pełny etat

 

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie:

– zajęć dydaktycznych (w języku polskim i angielskim) w zakresie ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji, klimatyzacji, instalacji sanitarnych, odnawialnych źródeł energii, pomp ciepła, energochłonności budownictwa oraz efektywności energetycznej w inżynierii środowiska,

– badań naukowych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, w szczególności w obszarze dot. efektywności energetycznej budynków, pomp ciepła typu glikol-woda oraz ich dolnych źródeł (gruntowych wymienników ciepła).

 

Zadania:

– Kształcenie i wychowanie studentów.

– Organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

– Prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim (w formach: wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt).

 

Wymagania:

– Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

– Ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria Środowiska.

– Posiadanie stopnia naukowego doktora lub rozprawa doktorska po pozytywnych recenzjach w dyscyplinie: inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub rozprawa doktorska po pozytywnych recenzjach.

– Znajomość języka polskiego i języków obcych oraz oprogramowania inżynierskiego.

– Doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń projektowych, laboratoriów oraz innych form dydaktycznych w obszarze naukowym związanym z inżynierią i ochroną środowiska (w szczególności w tematyce dot. projektowania systemów ogrzewania budynków, komputerowych systemów wspomagania projektowania oraz pomp ciepła).

– Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie inżynieria środowiska, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii, pomp ciepła, wykorzystania gruntu jako dolnego źródła dla pomp ciepła, energochłonności budynków oraz efektywności energetycznej w inżynierii środowiska.

– Gotowość do prowadzenia badań naukowych.

– Doświadczenie w organizowaniu i propagowaniu wymiany doświadczeń naukowych wśród doktorantów i młodych naukowców.

– Doświadczenie w pracach badawczych w zakresie odnawialnych źródeł energii i energochłonności budynków.

 

Wymagane dokumenty:

– podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora PWr.,

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

– odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera,

– odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska lub inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka lub zaświadczenie o uzyskaniu pozytywnych recenzji złożonej rozprawy doktorskiej,

– autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

– wykaz dorobku naukowego,

– informacje o doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

– informacje o doświadczeniu projektowym,

– inne dokumenty lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie (np. ukończone kursy i szkolenia),

– oświadczenie, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,

– oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (prosimy o wydrukowanie i dołączenie załącznika nr 1 RODO).

Oferujemy:

·         zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

·         możliwość rozwoju naukowego i dydaktycznego.

Termin składania ofert: 26 sierpnia 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 1 października 2022 r.

 

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać pocztą na adres: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście u Asystenta ds. Kadr w pok. 212, budynek D-2.

Na kopercie z dokumentami prosimy zaznaczyć nr referencyjny: Ad4/K41W07D08/07/2022

Dokumenty aplikacyjne nadesłane na konkurs będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyłania kandydata do zatrudnienia lub stwierdza, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań, co skutkuje zamknięciem konkursu bez wyłonienia kandydata. Komisja może bez podawania przyczyn wnioskować o nierozstrzyganie i zamknięcie konkursu. Po zamknięciu postępowania konkursowego aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone lub zainteresowani będą mogli odebrać je osobiście u Asystenta ds. Kadr w terminie do 6 miesięcy za pokwitowaniem odbioru. 

 

Załączniki:

Nr 1 RODO

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wis.pwr.edu.pl.