Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Agroekologii i Produkcji Roślinnej

Opis zadań na stanowisku:

 • prowadzenie działalności badawczej w obszarze agronomii, łąkarstwa, kształtowania oraz ochrony bioróżnorodności krajobrazu rolniczego, włącznie z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych na realizację projektów badawczych;
 • przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie uprawy roślin, systemów uprawy roli, kształtowania krajobrazu rolniczego, uprawa łąk i pastwisk w języku polskim i angielskim;
 • upowszechnianie wyników prac badawczych w formie publikacji naukowych w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS lub Web of Science;
 • uczestnictwo w konferencjach/sympozjach naukowych (krajowych i zagranicznych);
 • udział w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje dydaktyczne i badawcze oraz kompetencje zawodowe;
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz jednostki i uczelni;
 • inne zadania wyznaczone przez kierownika jednostki, wynikające z profilu i charakteru jednostki i uczelni.


Wymagania wobec kandydata:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk rolniczych, biologicznych, leśnych lub w naukach pokrewnych;
 • posiada doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim w zakresie samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotów związanych z rolnictwem, biologią lub ochroną środowiska;
 • posiada doświadczenie badawcze w zakresie produkcji roślinnej, agroekologii, herbologii lub botaniki, w tym w prowadzeniu doświadczeń polowych lub badań terenowych;
 • posiada umiejętność pracy zespołowej potwierdzoną udziałem w zespołowych badaniach oraz publikacjach wieloautorskich;
 • posiada dorobek naukowy opublikowany w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie Scopus i/lub Web of Science w zakresie rolnictwa, łąkarstwa lub ochrony środowiska o sumarycznym IF wynoszącym co najmniej 10;
 • posiada dorobek naukowy w postaci wystąpień na konferencjach naukowych i seminariach;
 • zna język polski w mowie i piśmie;
 • zna język angielski na poziomie min. B2;
 • spełnia kryteria wskazane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
  korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w
 • uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.


Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, m.in.: ERC, NCN, NCBR, MEiN, MRiRW. W przypadku posiadanego doświadczenia w kierowaniu projektem należy przedstawić zaświadczenie w formie decyzji o przyznaniu i/lub rozliczeniu projektu badawczego.


Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 marca 2023 roku;
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • atrakcyjne naukowo środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne:

          1. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 31.01.2023 z dopiskiem w tytule maila: „adiunkt b-d w IAiPR”.

          2. Dokumenty powinny zawierać:

 •  informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.3. Zawarcie informacji:
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego.
 • Przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia;
 • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

4. Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6. Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.