adiunkt badawczo-dydaktyczny

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wydział Elektryczny poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, w zakresie dyscypliny naukowej. Kandydat powinien posiadać umiejętności do nauczania kursów na poziomie uczelni wyższej. Oczekuje się, że kandydat będzie prowadził badania naukowe i publikował ich wyniki, wykazywał aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych, z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace organizacyjne Katedry i Wydziału. Zakres tematyki naukowej obejmuje zagadnienia elektrotechniki zgodne z profilem naukowym Wydziału, z naciskiem na zastosowania w energetyce odnawialnej. Oczekuje się, że kandydat będzie z zaangażowaniem prowadził zajęcia dydaktyczne, a także angażował się w prace związane z organizacją dydaktyki. Główne kierunki przyszłej działalność naukowej kandydata/kandydatki powinny obejmować: prowadzenie badań we wskazanej dyscyplinie: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Elektrycznym.

1.       Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora

LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3a)

Link EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs.(załącznik nr 3a1)

2.       Syntetyczny życiorys

3.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie Działu Spraw Osobowych)

LINK PL: http://dso.pwr.edu.pl/Lists/DokumentyFormularze/Attachments/267/kwestionariusz_osobowy_dla_kandydata.doc

Link EN: http://dso.pwr.edu.pl/Lists/DokumentyFormularze/Attachments/271/PERSONAL%20QUESTIONNAIRE%20OF%20A%20PERSON%20APPLYING%20FOR%20A%20JOB.doc

4.       Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub odpis dyplomu ukończenia studiów

5.       Autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej

6.       Wykaz publikacji

7.       Wykaz i opis staży naukowych

8.       Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3b)

LINK EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs  (załącznik nr 3b1)

9.       Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3c)

LINK EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3c1)

10.   Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy*

LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3d)

LINK EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs (załącznik nr 3d1)

* W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Dokumenty aplikacyjne w języku polskim lub angielskim prosimy przesłać:

– pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska, W. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Polska lub

– pocztą elektroniczną na adres mailowy agnieszka.szymczyk@pwr.edu.pl do dnia 24.03.2023 do godziny: 9:00 CET.

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr ref.: Ad/W5/1/02/2023

Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka ds. kadr pod adresem poczty elektronicznej: agnieszka.szymczyk@pwr.edu.pl

Decyduje data wpłynięcia dokumentów. Za termin wpłynięcia dokumentów aplikacyjnych uznaje się godz. 9:00 CET w dniu wskazanym w Informacji o konkursie. Otrzymanie dokumentów od kandydatki/kandydata zostanie potwierdzone przez asystentkę/asystenta ds. kadr za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Po zamknięciu postępowania konkursowego przesłane pocztą tradycyjną aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać je od asystentki/asystenta ds. kadr w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

 

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty.

 

Dokumenty ogólnodostępne:

Tekst jednolity Regulaminu konkursu otwartego znajduje się:

LINK PL: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs

LINK EN: https://kpee.pwr.edu.pl/pracownicy/konkurs

 

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych i transparentnych zasad opartych na czytelnych i jednoznacznych kryteriach oceny merytorycznej z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej. Politechnika Wrocławska prowadzi procedury rekrutacyjne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji naukowców (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej.

 

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są prowadzone z uwzględnieniem polityki równości szans zgodnie z „Planem Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”

LINK PL: https://rowna.pwr.edu.pl/aktualnosci/plan-rownosci-dla-pwr-11.html

LINK EN: https://rowna.pwr.edu.pl/en/