adiunkt badawczy typu POST DOC

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta typu POST DOC w grupie pracowników badawczych w Katedrze Biologii Eksperymentalnej
 
Termin składania dokumentów: 31.12.2022 roku

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta typu post-doc w grupie pracowników badawczych 

w Katedrze Biologii Eksperymentalnej

w projekcie pt. :

„Rola i potencjał terapeutyczny białka wiążącego hormony płciowe (SHBG) w przebiegu insulinoopornosci, zapalenia, lipotoksyczności w komórkach progenitorowych tkanki tłuszczowej oraz w adipocytach u klaczy z zespołem metabolicznym (EMS)”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS 18” 2019/35/B/NZ7/03651

Opis zadań na stanowisku:

 • prowadzenie eksperymentów in vitro w projekcie badawczym;
 • ocena roli SHBG w adipogenezie, insulinooporności i zapaleniu;
 • przeprowadzanie analiz biologii molekularnej i hodowli komórkowych, pod kątem oceny roli SHBG w metabolizmie tkanki tłuszczowej;
 • planowanie eksperymentów koniecznych do realizacji badań w projekcie;
 • przygotowanie analizy danych na podstawie wykonanych eksperymentów;
 • inne, wynikające z profilu i charakteru jednostki.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiada stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia lub pokrewny;
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych z zakresu biochemii biologii molekularnej (w tym znajomość techniki wyciszania ekspresji genów i produkcji rekombinowanych białek), znajomość praktyczną technik hodowli komórkowych i technik mikroskopowych;
 • posiada znajomość technik laboratoryjnych – głównie PCR, RT-qPCR, western blot, cytometria przepływowa;
 • doświadczenie w mikroskopowych technikach obrazowania struktur komórkowych;
 • umiejętność analizy i bieżącego raportowania uzyskanych wyników;
 • wykazuje się dorobkiem naukowym udokumentowanym artykułami opublikowanymi w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports;
 • posiada doświadczenie w badaniach na modelach zwierzęcych;
 • posiada czynną znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2);
 • wykazuje się zaangażowaniem i dyspozycyjnością w pracy badawczej;
 • odbył/-a przynajmniej 15-tygodniowy staż badawczy w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej;
 • nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy, pracę w zespole posiadającym dobre zaplecze doświadczalne i realizującym interesujące i nowoczesne tematy badawcze pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych oraz kontakty międzynarodowe;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

      1. Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 31.12.2022 roku z dopiskiem w tytule maila: „adiunkt POST DOC w KBE”.

 

2. Dokumenty powinny zawierać:

 • informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

3. Zawarcie informacji:

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

4. Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6. Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.