Adiunkt badawczy typu post-doc

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: archeologia

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko adiunkta typu POST-DOC w grupie pracowników badawczych 

w  Instytucie Biologii Środowiskowej w Zakładzie Antropologiiw projekcie pt. :

„Bioarcheologia i archeologia krajobrazów represji Narodowo-Socjalistycznych: Perspektywa Europy Środkowo-Wschodniej”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-22 LAP na podstawie umowy nr UMO-2021/43/I/HS3/02072

Opis zadań na stanowisku:

 • udział w badaniach terenowych i pracach gabinetowych;
 • zbieranie danych i tworzenie baz danych niezbędnych do realizacji projektu;
 • analiza literatury naukowej (polskiej i obcojęzycznej) związanej z tematyką projektu;
 • wykonywanie prac organizacyjnych związanych z realizacją projektu;
 • udział w działaniach edukacyjnych i popularyzujących projekt;
 • udział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych;
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Wymagania wobec kandydata:

 • posiada tytuł zawodowy magistra w zakresie archeologii;
 • posiada tytuł doktora Nauk Humanistycznych w zakresie archeologii lub tytuł doktora w pokrewnym zakresie nauk (np. historii, historii architektury, geografii);
 • ma doświadczenie w realizacji badań archeologicznych, w szczególności badań w dziedzinie archeologii krajobrazu, badań niedestrukcyjnych i badań stanowisk sepulkralnych;
 • posiada dorobek naukowy udokumentowany publikacjami oraz uczestnictwem w konferencjach; 
 • posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i w popularyzacji nauki;
 • zna język angielski na poziomie min. B2;
 • spełnia kryteria wskazane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.
 • kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej Kandydata;
 • Kandydat uzyskał stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbył co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora. 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka czeskiego na poziomie komunikatywnym;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 • możliwość użyczenia prywatnego samochodu na potrzeby realizacji podróży służbowych;
 • licencja operatora drona min. kat. A1;
 • umiejętność tworzenia archeologicznych baz danych i pracy z programami GIS.

Oferujemy:

 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na czas określony realizacją projektu;
 • przewidywany okres zatrudnienia: od 1.04.2023 do 31.12.2025;
 • wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne naukowo/dydaktycznie środowisko pracy;
 • atrakcyjny pakiet benefitów: „wczasy pod gruszą”, „trzynasta pensja”, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 

       1.Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres hr@upwr.edu.pl w terminie do dnia 02.04.2023 roku z dopiskiem w tytule maila: „adiunkt POST DOC w IBŚ„.

        2. Dokumenty powinny zawierać:

 • informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

3. Zawarcie informacji:

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
 • administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;
 • podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 • zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 • przysługuje Państwu prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 • w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 • podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

4. Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

6. Uczelnia respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszczenie odstępstw od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom/kandydatkom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl