Adiunkt dydaktyczny

hr@upwr.edu.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Budownictwa     

 

Opis zadań na stanowisku:
1)     Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z geotechniką, przede wszystkim w ramach przedmiotów budownictwo ziemne, budownictwo wodne, hydrotechniczne budowle ziemne, odwodnienia budowli – również w ramach programu Erasmus+;

2)     Praca o charakterze organizacyjnym na rzecz Katedry Budownictwa i uczelni;

3)     Podnoszenie kompetencji zawodowych za pomocą szkoleń i kursów.

Wymagania wobec kandydata:
1)     Posiada co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo;

2)     Posiada minimum pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne obejmujące prowadzenie zajęć z przedmiotów związanych z geotechniką, a w tym z budownictwem ziemnym, budownictwem wodnym, budownictwem hydrotechnicznymi oraz odwodnieniem budowli;

3)     Wykazuje gotowość do pracy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych;

4)     Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

5)     Zna język polski w mowie i piśmie na poziomie bardzo dobrym;

6)     Mile widziane doświadczenie związane ze współpracą z przemysłem;

7)     Nie został/-ła ukarany karą dyscyplinarną wydalenia z pracy z uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat lub pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat;

8)     Ma pełną zdolność do czynności prawnych;

9)     Korzysta z pełni praw publicznych;

10) Nie był/-ła skazany/-a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy:
1)     Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy;

2)     Wynagrodzenie, które będzie składało się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego oraz systemu motywacyjnego;

3)     Możliwość rozwoju zawodowego;

4)     Atrakcyjne dydaktycznie oraz naukowo środowisko pracy, pozwalające na poszerzanie oraz podnoszenie kompetencji zawodowych również w ramach współpracy  międzynarodowej;

5)     Atrakcyjny pakiet benefitów: dofinansowanie do wypoczynku, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dofinansowanie aktywności sportowej itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1)     życiorys,

2)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)     oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

4)     oświadczenie o podstawowym miejscu pracy,

5)     dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,

6)     certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, ze wskazaniem poziomu – wymagane na etapie rozmowy rekrutacyjnej

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres cv@upwr.edu.pl w terminie do dnia 04.06.2022 r.
Dokumenty powinny zawierać:
 informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

Zawarcie informacji:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)     administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław;

2)     kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 71 3205445 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@upwr.edu.pl;

3)     podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;

4)     zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;

5)     Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;

6)     Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;

7)     przysługuje Państwu prawo:

a)     dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

b)     żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

c)     do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

8)     w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz nie buduje się żadnych profili kandydatów;

9)     podane przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Odpowiemy na oferty kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na cv@upwr.edu.pl