Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska:

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka specjalności: termodynamika, wymiana ciepła, metody numeryczne.  Osoba na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów i wykładów  w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących termodynamiki, wymiany ciepła i masy oraz analiz numerycznych i doświadczalnych z uwzględnieniem wizualizacji za pomocą PIV (Particle Image Velocimetry). Główne kierunki przyszłej działalności kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i projektowanie we wskazanej dyscyplinie, a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

 

Zadania:
– prowadzenie badań naukowych,

– kształcenie i wychowywanie studentów,

– prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie następujących przedmiotów: termodynamiki, wymiany ciepła i masy, modelowania numerycznego instalacji energetycznych,

– modernizację  laboratorium dydaktycznym,

– przygotowanie materiałów dydaktycznych,

– uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału.

– zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze

 

 

Wymagania:

– stopień doktora w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– dorobek naukowy (udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym (lista filadelfijska),

– szczególne zainteresowania z  obszaru: termodynamiki, wymiany ciepła i masy, modelowania numerycznego instalacji energetycznych,

– co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane),

– doświadczenie w modernizacji laboratorium dydaktycznych w obszarze w/w dyscypliny i specjalności,

– znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego,

– pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1.Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego i podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej.

2. Życiorys.

3. Syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata w działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej.

4. Zamierzenia naukowe na okres  dwóch lat.

5. Potwierdzona  kopia  dyplomu magisterskiego lub równorzędnego oraz kopia dyplomu uzyskania stopnia  doktora.

6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (certyfikat znajomości języka polskiego dla obcokrajowców i angielskiego).

7. Opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

8. Oświadczenie w trybie ds. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

9. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.

10. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Oferujemy:
– praca w prestiżowej Uczelni,
– umowa na czas określony,
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Nie otwierać”, w Dziekanacie Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście  pok. 243, Bud. A-1 w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00.

W tytule wiadomości e-mail prosimy zaznaczyć nr ref.: Ad/K75W09D08/10/2022

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1618 ) oraz  w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkurs bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani mogą odebrać je od Asystenta ds. kadr na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

Termin składania ofert: do 31 października 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 01 grudnia 2022 r.

Więcej informacji, proszę odwiedzić stronę: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/for-teachers

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na paulina.stupinska@pwr.edu.pl