adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska:

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka specjalności: modelowanie numeryczne, mechanika płynów.  Osoba na stanowisku adiunkta  badawczo-dydaktycznego odpowiedzialna będzie za prowadzenie: ćwiczeń, laboratoriów i wykładów  w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka, ze specjalnym uwzględnieniem obszarów tematycznych dotyczących modelowania matematycznego, modelowania numerycznego, mechaniki płynów, maszyn przepływowych. Główne kierunki przyszłej działalności kandydatów powinny obejmować: prowadzenie badań i projektowanie we wskazanej dyscyplinie, a także zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze Inżynierii Konwersji Energii oraz organizacji dydaktyki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym.

 

Zadania:
– prowadzenie badań naukowych,

– kształcenie i wychowywanie studentów,

– prowadzenie zajęć ze studentami w zakresie następujących przedmiotów: Metody numeryczne, Numerical Methods, Mechanika płynów, Wybrane zagadnienia mechaniki płynów, Grafika inżynierska, Podstawy konstrukcji maszyn

– modernizację laboratoriów dydaktycznych,

– przygotowanie materiałów dydaktycznych,

– uczestniczenie w pracach organizacyjnych Uczelni i Wydziału.

– zaangażowanie w pozyskiwanie i realizację projektów badawczych w Katedrze.

 

Wymagania:

– stopień doktora w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– dorobek naukowy (udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym (lista filadelfijska),

– szczególne zainteresowania z  obszaru modelowania matematycznego, modelowania numerycznego, mechaniki płynów, maszyn przepływowych

– umiejętność programowania (język C, Matlab itp.)

– co najmniej 2-letnie doświadczenie dydaktyczne (udokumentowane),

– doświadczenie w modernizacji laboratorium dydaktycznych w obszarze w/w dyscypliny i specjalności,

– znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobra znajomość języka polskiego,

– pracowitość, sumienność i umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

1.Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego i podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Wrocławskiej.

2. Życiorys.

3. Syntetyczny autoreferat informujący o osiągnięciach kandydata w działalności naukowo – badawczej, dydaktycznej.

4. Zamierzenia naukowe na okres  dwóch lat.

5. Potwierdzona  kopia  dyplomu magisterskiego lub równorzędnego oraz kopia dyplomu uzyskania stopnia  doktora,

6. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (certyfikat znajomości języka polskiego w przypadku obcokrajowców i języka angielskiego),

7. Opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,

8. Oświadczenie w trybie ds. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

9. Oświadczenie kandydata, że Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

10. Podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestniczenia w konkursie wraz informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Oferujemy:
– praca w prestiżowej Uczelni,
– umowa na czas określony,
– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Wymienione wyżej dokumenty, zredagowane w języku polskim i podpisane przez kandydata, należy składać (przesłać pocztą) w zamkniętych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Nie otwierać”, w Dziekanacie Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław lub składać osobiście  pok. 243, Bud. A-1 w dni robocze, w godzinach 8.00 – 15.00.

 

W tytule wiadomości e-mail prosimy zaznaczyć nr ref.: Ad/K78W09D08/10/2022

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1618 ) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkurs bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani mogą odebrać je od Asystenta ds. kadr na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, w terminie 6 miesięcy po zamknięciu postępowania konkursowego, za pokwitowaniem odbioru.

Termin składania ofert: do 31 października 2022 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2022 r.

Planowany termin zatrudnienia: 01 grudnia 2022 r.

 

Więcej informacji, proszę odwiedzić stronę: https://ofertypracy.pwr.edu.pl/for-teachers