Adiunkt (-ka)

Wydział Psychologii we Wrocławiu
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌ Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie. 

Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ 800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Psychologii we Wrocławiu ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ poszukuje kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Adiunkt (-ka)

Wydział Psychologii we Wrocławiu

Katedra Psychologii Klinicznej i Zdrowia 

grupa ‌pracowników‌ ‌dydaktycznych‌ ‌ ‌‌

pensum dydaktyczne 360 godzin

Zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku z przedmiotów obligatoryjnych w programie studiów, w szczególności z obszaru psychologii klinicznej, pomocy psychologicznej, psychoonkologii, terapii poznawczo-behawioralnej;
 • Prowadzenie seminariów dyplomowych w języku polskim;
 • Opieka nad praktykami;
 • Opracowywanie autorskich programów zajęć;
 • Publikacja pomocy dydaktycznych;
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;
 • Aktywność organizacyjna w obszarze dydaktycznym na rzecz Wydziału Psychologii we Wrocławiu, m.in. udział w komisjach, opieka nad studentami, działania w zakresie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym w zakresie praktyk i projektów partnerskich itp.

Wymagania:

 • Posiadanie  stopnia naukowego doktora w dyscyplinie psychologia albo nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz tytułu magistra psychologii;
 • Dorobek naukowy  z zakresu zdrowia psychicznego w recenzowanych czasopismach w ostatnich 3 latach;
 • Udział w realizacji grantów krajowych i zagranicznych (jako kierownik i/lub wykonawca);
 • Nagrody i wyróżnienia za działalność naukową lub dydaktyczną;
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Dotychczasowe doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej  w szczególności w zakresie psychologii klinicznej, psychoonkologii, pomocy psychologicznej, terapii poznawczo-behawioralnej powyżej 1 roku;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów studiów;
 • Doświadczenie (w ostatnich dwóch latach) w pracy jako psycholog lub psychoterapeuta w kontakcie klinicznym z pacjentem/klientem pod aktywną superwizją, ukończone szkolenie psychoterapeutyczne potwierdzone certyfikatem;
 • Doświadczenie pracy w zespole klinicznym (jako członek zespołu lub kierownik zespołu);
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i treningów potwierdzone np. certyfikatami, zaświadczeniami;
 • Gotowość do prowadzenia zajęć także w weekendy;
 • Biegła znajomość ‌języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego, umożliwiająca ‌prowadzenie‌ ‌zajęć‌ ‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌języku‌;
 • Deklaracja o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy.

Oferujemy:‌ ‌ ‌

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego;
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌; ‌ ‌
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌tytułu zawodowego magistra‌ psychologii oraz stopnia naukowego doktora.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem przycisku APLIKUJ.

Termin nadsyłania aplikacji: 15 czerwca 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2023 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 10% oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 45% oceny;
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne – 45 % oceny.

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • dr Izabela Pawłowska – Przewodnicząca Komisji;
 • dr Julita Koszur – Członkini Komisji;
 • dr hab. Tomasz Grzyb, prof. Uniwersytetu SWPS  – Członek Komisji;
 • Joanna Buczyńska – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając –  Sekretarz Komisji.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

W przypadku, gdy Komisja stwierdza, że nikt z kandydatów i kandydatek nie spełnia wyznaczonych kryteriów, konkurs może zostać zamknięty bez rozstrzygnięcia. 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌