Adiunkt na kierunku Prawo i Prawo w biznesie (specjalizacja – prawo publiczne)

Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki prawne

Do konkursu mogą przystąpić osoby zainteresowane rozwojem naukowym oraz prowadzeniem zajęć dydaktycznych na kierunku Prawo jednolite studia magisterskie i Prawo w biznesie (studia I stopnia) w ramach Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Poszukiwane kompetencje:

 • obowiązkowo uzyskany tytuł magistra prawa – jednolite studia magisterskie;
 • uzyskany stopień naukowy doktor nauk społecznych;
 • posiadanie ponad 4 letniego doświadczenia zawodowego w obsłudze podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w ramach doświadczenia zawodowego nabytego podczas pracy w m.in. strukturach administracji finansowej, wymiaru sprawiedliwości, kancelarii prawnej, kancelarii windykacyjnej, dziale prawnym w administracji publicznej (samorządowej lub rządowej) bądź w innym miejscu pracy;
 • posiadanie wpisu na listę doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, komorników sądowych i inną objętą strukturą regulowanych zawodów prawniczych w RP bądź wpisu na listę biegłych sądowych w obszarze prawa publicznego i wykonywanie czynnie zawodu objętego wpisem;
 • osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć po uzyskaniu stopnia doktora w obszarze prawa publicznego;
 • zdolność do podjęcia opieki merytorycznej nad pracami dyplomowymi i projektami kierunkowymi;
  gotowość do podjęcia pracy na innych kierunkach niż Prawo i Prawo w biznesie;
 • kompetencje (merytoryczne i metodyczne) do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szczególności posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć z większości wymienionych przedmiotów tj.:
  • Prawo finansowe;
  • Prawo i postępowanie podatkowe;
  • Zamówienia publiczne;
  • Prawo karne gospodarcze;
  • Ochrona praw człowieka w prawie i procedurze administracyjnej;
  • Ustrojowe prawo administracyjne;
  • Negocjacje i mediacje w sprawach publicznych;
  • Prawo nowych technologii;
  • Prawo mediów i prawo w social mediach;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć z przedmiotów: Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego; Prawo cywilne. Część Ogólna; Prawo cywilne. Prawo rzeczowe; Prawo cywilne. Zobowiązania; Prawo handlowe; Umowy w obrocie gospodarczym.
 • kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z obszaru prawa publicznego w języku angielskim;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie już przez Kandydata wszczętego przewodu habilitacyjnego i posiadanie pozytywnych recenzji w ramach cyklu habilitacyjnego bądź zaawansowany poziom prac nad wszczęcie procedury habilitacyjnej w obszarze prawa publicznego.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 czerwca 2022 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie

https://www.wsb.pl/wroclaw/poznaj-wsb/o-uczelni/oferty-pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-wroclaw.elevato.net.