Adiunkt (post-doc) w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (projekt NCN)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta post-doc w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w ramach projektu badawczego „Kobiety jako podmioty praw konstytucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej” (nr projektu: 2021/41/B/HS5/01421) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Konkurs nr 52.2023.KPK.WPAE.AW z dnia 8 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Nazwa stanowiska: adiunkt (post-doc)

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawcza

 • w dyscyplinie: nauki prawne
 • w dziedzinie: nauki społeczne

Wymiar etatu: pełny

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2023 r.

Termin składania dokumentów: 9 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2023 r.

Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas trwania projektu (data zakończenia 24.01.2025 r.)

 

Wybrana osoba będzie pracować na stanowisku post-doc w zespole badawczym dr hab. Anny Śledzińskiej-Simon w ramach grantu OPUS-21 (nr projektu: 2021/41/B/HS5/01421).

Przez stanowisko typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika projektu dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z uwzględnieniem przerw i urlopów.

Zgodnie z wymogami NCN na stanowisko post-doc może zostać wybrana osoba, która a) będzie wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe lub zawodowe. Ocena kandydatów odbywa się na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki konkursu podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy; b) kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej; c) uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku, lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora; d) będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy; e) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN; f) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Warunki konkursu
Od kandydatów/kandydatek wymagane jest:

 1. Doktorat w dziedzinie nauk społecznych, najchętniej prawa, politologii lub socjologii.
 2. Udokumentowane zainteresowanie obszarem prawa konstytucyjnego, prawa porównawczego oraz praw człowieka.
 3. Biegła znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań i publikacje w tym języku.
 4. Znajomość jednego z języków krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
 5. Bardzo dobre zdolności analityczne i organizacyjne.
 6. Dyspozycyjność oraz potwierdzona umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
   

Zakres obowiązków

 1. Analiza specyfiki konstytucjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i jego wpływu na sytuację kobiet jako podmiotów konstytucyjnych, w szczególności: analiza i krytyczna ocena realizacji praw kobiet w procesach politycznych,  zbadanie związków między obowiązującymi standardami rządów prawa a gwarancjami praw kobiet, analiza konstytucyjnej interpretacji koncepcji godności, autonomii i równości (równości płci), a także koncepcji macierzyństwa, rodziny i opieki w państwach Europy Środkowo-Wschodnej.
 2. Przeprowadzenie wizyt studyjnych w 4 państwach Europy Środkowo-Wschodnej i opracowanie zebranych wyników badań.
 3. Prezentacja wyników badań (badań cząstkowych) na konferencjach naukowych.
 4. Przygotowanie i publikacja artykułów w liczących się czasopismach międzynarodowych oraz rozdziałów książek na podstawie wyników badań.
 5. Aktywny udział w pracach zespołu.
 6. Pomoc w dopełnianiu obowiązków administracyjnych związanych z projektem.
   

Wymagane dokumenty

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 2. Życiorys.
 3. List motywacyjny.
 4. Kopię dyplomu doktorskiego.
 5. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 6. Deklaracja co do dyscypliny, w której osoba będzie prowadziła badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 7. Autoreferat jednoznacznie wskazujący sposób spełnienia wymagań, o których mowa powyżej.
 8. Wykaz publikacji naukowych z ostatnich 10 lat.
 9. Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat/ka uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego.
 10. Dwa listy rekomendacyjne przesłane bezpośrednio do przewodniczącej Komisji Konkursowej na adres: anna.sledzinska-simon@uwr.edu.pl.
 11. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

W życiorysie należy dopisać: Wyrażam zgodę, w rozumieniu art. 4 i 7 RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Mam świadomość, że udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym terminie w trybie adekwatnym do jej udzielenia.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie danych podlegających ocenie w ramach konkursu i przedstawionych w zgłoszeniu na konkurs, w szczególności dotyczących dorobku naukowego i dydaktycznego.

Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości:„post-doc.52.KPK.WPAE”.

Wszelkie pytania dotyczące projektu lub procedury zgłaszania kandydatów/kandydatek proszę kierować na adres mailowy anna.sledzinska-simon@uwr.edu.pl.

 

Dodatkowe informacje

 1. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Wybrani kandydaci mogą zostać poproszeni o rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Ocena wniosków kandydatów/kandydatek zostanie przeprowadzona przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do ponowienia konkursu, jeśli kandydaci nie spełnią stawianych w konkursie wymagań lub pojawią się inne istotne okoliczności wpływające na planowany sposób realizacji projektu.
 4. Komisja będzie oceniać aplikacje w skali punktowej. Umowa o pracę zostanie zaoferowana osobie z największą ilością punktów.
 5. W przypadku rezygnacji kandydata/kandydatki z największą ilością punktów, Komisja zastrzega sobie prawo do wybrania następnego kandydata/kandydatki z listy rankingowej.
 6. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata.
 7. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.
 8. Uniwersytet Wrocławski nie zapewnia mieszkania.
   

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, zwany dalej Administratorem.
 2. Inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Krzysztof Ziemba, e-mail: iod@uwr.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22(1) Kodeksu pracy, art. 119 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Pani/Pana zgoda.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów z którymi administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia złożenia aplikacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  b) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  c) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w rekrutacji do pracy.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.