adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Optyki i Fotoniki
Politechnika Wrocławska
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Optyki i Fotoniki

w wymiarze pełnego etatu

 

Nr referencyjny: K67W11D11/18/2023

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Dyscyplina naukowa: nauki fizyczne

Specjalność: optyka zintegrowana

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Profil stanowiska: R2

 

Opis stanowiska:

Oczekuje się, że kandydat(ka) będzie prowadzić badania naukowe i publikować ich wyniki, wykazywać aktywność w pozyskiwaniu grantów, z zaangażowaniem prowadzić zajęcia dydaktyczne, a także angażować się w prace organizacyjne Katedry Optyki i Fotoniki i Wydziału.

Tematyka naukowa obejmuje zagadnienia z zakresu optyki i fotoniki, zgodne z profilem naukowym Katedry Optyki i Fotoniki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, w szczególności: optykę zintegrowaną, optykę światłowodów, optykę nieliniową, optykę falową oraz metody numeryczne i doświadczalne związane z projektowaniem i charakteryzacją struktur fotonicznych.

 

Zadania:

●        prowadzenie badań naukowych zgodnie z profilem badawczym określonym w opisie stanowiska,

●        prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie fizyki ogólnej, programowania, metod numerycznych w optyce

●        współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych,

●        ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

●        przygotowywanie wniosków o granty badawcze,

●        wykonywanie zleconych przez przełożonych prac organizacyjnych na rzecz Katedry Optyki i Fotoniki, Wydziału i Uczelni, związanych z prowadzoną działalnością badawczą i dydaktyczną.

 

Wymagania:

●        stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki fizyczne,

●        istotny dorobek naukowy, potwierdzony artykułami opublikowanymi w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych w okresie ostatnich pięciu lat, dotyczący w szczególności projektowania, wytwarzania i charakteryzacji struktur fotonicznych,

●        kompetencje dydaktyczne w zakresie fizyki ogólnej oraz metod eksperymentalnych i numerycznych stosowanych w fotonice,

●        dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty (w wersji elektronicznej):

1.       Zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora, zawierające adres poczty elektronicznej kandydata oraz numer referencyjny konkursu https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy

2.       Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy

3.       Kopia dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora;

4.       Autoreferat w formie jednego pliku PDF, zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej:

●         wykształcenie, dotychczasowe zatrudnienie, uzyskane stopnie naukowe i tytuły zawodowe,

●         zwięzły opis najważniejszych osiągnięć naukowych,

●         lista publikacji z ostatnich pięciu pełnych lat kalendarzowych z podaniem punktacji MEiN (wg najnowszego wykazu, https://wykazy.net.pl/search.php).

●         łączna liczba cytowań z wyłączeniem cytowań własnych oraz wartość indeksu Hirscha (wg Web of Science lub SCOPUS),

●         wykaz projektów naukowych ze wskazaniem roli kandydata,

●         wykaz uzyskanych stypendiów i nagród przyznawanych w drodze konkursu,

●         doświadczenie w opiece naukowej,

●         informacja o odbytych stażach naukowych i zawodowych o długości min. 1 miesiąc,

●         informacja o osiągnięciach i posiadanych kompetencjach dydaktycznych,

●         informacja o dalszych planach naukowych w kontekście działalności Katedry Optyki i Fotoniki Wydziału Podstawowych Problemów Techniki PWr;

5.       Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy

6.       Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy

7.       Oświadczenie Kandydata/Kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy
 https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy

 

Oferujemy:

●        zatrudnienie w prestiżowej Uczelni,

●        pracę w środowisku naukowym, z dostępem do laboratoriów komputerowych i pomiarowych,

●        wsparcie dalszego awansu zawodowego, w tym uzyskiwania stopni naukowych.

●        możliwość realizacji planów badawczych, wsparcie w pozyskiwaniu grantów badawczych, ułatwienia w realizacji staży naukowych.

●        Atrakcyjne programy motywacyjne, w tym premie finansowe za efektywność naukową, znaczące zniżki dydaktyczne dla naukowców realizujących projekty badawcze, program wsparcia rozwoju karier wybitnych młodych naukowców.

●        Wsparcie socjalne; dostępność atrakcyjnych pakietów opieki medycznej dedykowanych pracownikom PWr.

 

Terminy:

Termin składania ofert: 19 czerwca 2023 r., godz. 23:59

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 lipca 2023 r.

Planowany termin zatrudnienia: od 1 października 2023 r.

 

Wynagrodzenie:

Na wynagrodzenie składa się wynagrodzenie zasadnicze, premia za staż pracy w wysokości 1% za każdy rok oraz 4% za ukończone studia doktoranckie, dodatki za efektywność pracy naukowej, dodatkowa premia roczna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia oraz ewentualne dodatki za zaangażowanie organizacyjne.

Oferujemy wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż 6000 zł.

 

Dodatkowe informacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022 poz. 574 z późn. zm.), w Statucie Politechniki Wrocławskiej oraz w Kodeksie Etyki Pracowników Politechniki Wrocławskiej.

Składanie dokumentów wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wppt.konkursy@pwr.edu.pl .

Wszelka korespondencja związana z konkursem kierowana będzie w formie elektronicznej na adres email podany we wniosku.

Wzory dokumentów/oświadczeń, które należy złożyć razem z dokumentami konkursowymi znajdują się na stronie: https://wppt.pwr.edu.pl/pracownicy/konkursy.

W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr referencyjny konkursu. Aplikacje osób przesyłających swoje dokumenty bez wskazania konkretnego nr referencyjnego oraz przesłane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Wszelkich informacji na temat przebiegu konkursu udziela asystentka/asystent ds. kadr pod adresem poczty elektronicznej wppt.konkursy@pwr.edu.pl .

Zgłoszenia kandydatek/kandydatów będą rozpatrywane przez komisję konkursową.

I etap. Ocena kandydatów na podstawie nadesłanej dokumentacji w kategoriach:

  • dorobek naukowy, w tym opieka naukowa (waga 50%);
  • uzyskane granty, praca w projektach, stypendia i nagrody naukowe (waga 20%);
  • staże i mobilność naukowa (waga 20%);
  • kompetencje i osiągnięcia dydaktyczne, w tym popularyzacja nauki (waga 10%).

II etap. Rozmowa kwalifikacyjna obejmująca prezentację dotychczasowej aktywności naukowej oraz planowanych badań naukowych. Na rozmowę kwalifikacyjną zapraszani są kandydaci wybrani na podstawie I etapu oceny.

Ostateczna ocena w poszczególnych kategoriach ustalana jest przez komisję z uwzględnieniem przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej.

Uczelnia zastrzega, że konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.

Prowadzone przez Politechnikę Wrocławską nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych i transparentnych zasad opartych na czytelnych i jednoznacznych kryteriach oceny merytorycznej z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej. Politechnika Wrocławska prowadzi procedury rekrutacyjne zgodnie z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych oraz Polityki Otwartej, Przejrzystej i Merytorycznej Rekrutacji naukowców (OTM-R) w Politechnice Wrocławskiej.

Nabory i konkursy na stanowiska oferowane przez Politechnikę Wrocławską są prowadzone z uwzględnieniem polityki równości szans zgodnie z „Planem Równości dla Politechniki Wrocławskiej na lata 2022-2024”, https://rowna.pwr.edu.pl/aktualnosci/plan-rownosci-dla-pwr-11.html