Adiunkt w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze: 5540 brutto
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

Post-doc

w Katedrze Biologii Eksperymentalnej

w projekcie pt. :

„Inhibicja fosfatazy tyrozynowej jako strategia uwrażliwiania na insulinę poprzez aktywację autofagii

chaperonowej oraz wyciszenie odczynu zapalnego i stresu komórkowego wątroby koni z syndromem

metabolicznym (EMS)”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

w ramach konkursu „OPUS 15” 2018/29/B/NZ7/02662

 

Kryteria kwalifikacyjne:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)

 

Kandydat/ka przystępujący/ca do konkursu na stanowisko adiunkta powinien/na spełniać następujące warunki:

wykazywać zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy badawczej;
posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia lub pokrewny;
posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych z zakresu biochemii biologii molekularnej (w tym znajomość techniki wyciszania ekspresji genów i produkcji rekombinowanych białek), znajomość praktyczną technik hodowli komórkowych i technik mikroskopowych;
znajomość technik laboratoryjnych – głównie PCR, RT-qPCR, western blot, cytometria przepływowa;
doświadczenie w mikroskopowych technikach obrazowania struktur komórkowych;
umiejętność analizy i bieżącego raportowania uzyskanych wyników;
wykazywać się dorobkiem naukowym udokumentowanym artykułami opublikowanymi
w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports;
posiadać doświadczenie w badaniach na modelach zwierzęcych
posiadać czynną znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2);
posiadać zaświadczenie o odbyciu semestralnego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym lub zadeklarować gotowość do jego odbycia w ciągu dwóch lat od zatrudnienia;
posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.( tj. Dz.U. 2017 poz. 2183);
korzystać z pełni praw publicznych.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przedłożyć:

podanie do JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Komisji Konkursowej;
życiorys;
autoreferat naukowy;
odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora;
kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
certyfikat lub zaświadczenie poświadczające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie;
wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji za publikacje naukowe), wraz z kserokopiami pierwszych stron publikacji;
zaświadczenie o odbyciu zagranicznego stażu naukowego lub deklarację do jego odbycia w ciągu dwóch lat;
oświadczenie o niekaralności oraz zdolności do czynności prawnych.
 

Pełną dokumentację należy składać (osobiście lub drogą elektroniczną) w Dziale Kadr i Płac Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25, pokój 130 lub przesłać na adres: (z dopiskiem w tytule maila: Kandydat na stanowisko post-doc w KBE).

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 20 czerwca 2021 roku.

Zatrudnienie od 1 lipca 2021 r. do 28 lutego 2022 (zatrudnienie na 6 miesięcy).

W procesie rekrutacji na stanowiska naukowe Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu respektuje politykę równowagi płci oraz dopuszcza odstępstwo od porządku chronologicznego w życiorysie – w celu umożliwienia kandydatom podążającym wielowymiarową ścieżką kariery – składanie życiorysów wspartych dowodami, które odzwierciedlają reprezentatywną gamę osiągnięć i kwalifikacji mających znaczenie w kontekście stanowiska, o które się ubiegają.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@upwr.edu.pl